MENI

19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

19.4.2000 12:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisniksa sa 16. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti:
  -          Prijedlogu zakona o javnim ispravama i
  -          Nacrtu izbornog zakona BiH (predlgač Klub poslanika KDZ-a BiH),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka (predlagač poslanik Suada Muminagić),
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH,
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Protokola II uz Konvenciju o zabrani i ograničavanju upotrebe određenih vrsta klasičnog oružja za koje se može smatrati da ima prekomjerne traumatske efekte ili da djeluje bez razlkike u pogledu ciljeva,
  b)      Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 105. o zabrani prisilnog rada,
  c)      Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime,
  d)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke o osnivanju i djelatnosti instituta za kulturu,
  e)      Sporazuma o saradnji na prevenciji i borbi protiv prekograničnog kriminala,
  f)       Konvencije o pomirenju i arbitraži u okviru KEBS-a,
 7. Smjernice Evropske unije i Program mjera i aktivnsori radi sprovođenja reformi u BiH sa zaključcima Predsjednitšva BiH,
 8. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika. 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.