MENI

Parlament i EU

Europske institucije u BiH

EUD / EUSR - Delegacija EU u BiH / posebni predstavnik EU u BiH

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini (EUD) uspostavljena je u srpnju 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Europske komisije. Nakon što je u prosincu 2009. godine stupio na snagu Lisabonski ugovor, njezin je naziv promijenjen u Delegaciju Europske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu s odlukom Vijeća Europske unije iz srpnja 2011., ovlasti i nadležnosti posebnog predstavnika EU (EUSR) i voditelja Delegacije Europske unije obavlja jedna osoba. Uslijed toga, Delegacija i Ured EUSR-a zajedno funkcioniraju kao „jedan glas" na terenu.


Uloga Delegacije EU-a u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

  • predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU-a,
  • analizu i izvješćivanje o politikama i kretanjima u zemlji 
  • vođenje pregovora u skladu s njezinim mandatom.

Delegacija EU u BiH funkcionira pod vodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promiče interese EU ugrađene u zajedničkim politikama koje, uz ostalo, obuhvaćaju: vanjske poslove i sigurnosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, okoliš, promet, zdravstvo i sigurnost. Ima ključnu ulogu u realizaciji vanjske financijske potpore EU-a. Ta se potpora odnosi na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Posebni predstavnik Europske unije (EUSR) dobio je mandat od Vijeća Europske unije da radi na jačanju političke podrške ciljevima EU i njezine politike u BiH: „Napredovanje BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja, s ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multinacionale BiH, koja potpuno i miroljubivo surađuje sa svojim susjedima u regiji". EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim razinama, s ciljem osiguranja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i europskih prioriteta - naročito u domeni vladavine prava i reforme sektora sigurnosti. EUSR je nadležan za koordinaciju komunikacije EU s javnošću u Bosni i Hercegovini i sudjelovanje u daljnjim kretanjima u domeni ljudskih prava i temeljnih sloboda. EUSR izvješćuje Vijeće Europske unije, međuvladino tijelo u kojem je zastupljeno 28 država članica, posredstvom visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini ima svoja predstavništva u Banjoj Luci, Mostaru i Brčkom.

 

EUFOR - Snage Europske unije u Bosni i Hercegovini

Vojna operacija EUFOR-a ALTHEA u Bosni i Hercegovini pokrenuta je 2. prosinca 2004. i od tada doprinosi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Odluka o pokretanju operacije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a da okonča misiju SFOR-a, te usvajanja Rezolucije 1575. Vijeća sigurnosti UN-a, kojom se odobrava razmiještanje vojnih snaga EU u BiH. Operacija ALTHEA provodi se uz oslanjanje na materijalne i ljudske resurse NATO-a, na temelju sporazuma “Berlin plus”.

Iako je operacija ALTHEA izmijenjena četiri puta zbog poboljšanja sigurnosne situacije, posljednji puta u rujnu 2012. godine, ona nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom za provedbu mira na temelju Poglavlja VII. Povelje UN-a, kako je navedeno u Rezoluciji 2123. Vijeća sigurnosti UN-a iz 2013. godine.

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su: 

  • pružanje podrške Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci, 
  • pružanje podrške BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH i 
  • pružanje podrške ukupnim nastojanjima i sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.

 

EUFOR prati i pruža podršku domaćim vlastima u izvršenju zadataka koji proizlaze iz Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH kakvi su, primjerice, protuminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja, streljiva i eksplozivnih materijala, te upravljanje skladištima oružja i streljiva.

EUFOR je i dalje prisutan na području cijele zemlje posredstvom svojih timova za vezu i promatranje (LOT timovi). Pod okriljem Vijeća EU, Odbor za politiku i sigurnost EU provodi političku kontrolu i daje strateške smjernice za operaciju. Svojom prisutnošću u zemlji i davanjem podrške domaćim vlastima EUFOR i dalje predstavlja važan i vidljiv dio napora koje EU ulaže da pomogne BiH na putu k članstvu u EU.

 

EUNIC – Nacionalni instituti za kulturu Europske unije u BiH

Skupina nacionalnih instituta za kulturu Europske unije (EUNIC) u BiH osnovana je u veljači 2008. godine. Okuplja četiri europska kulturna instituta u BiH i organizira kulturne događaje većine veleposlanstava zemalja EU u BiH. Predstavnik Delegacije EU u BiH sudjeluje na sastancima EUNIC-a u BiH. Ciljevi EUNIC-a u BiH su olakšati povezivanje i kontakte između svojih članova i drugih kulturnih dionika u BiH, organizirati zajedničke projekte u suradnji s partnerima iz BiH i promicati europske vrijednosti, a naročito vrijednost europske suradnje i raznovrsnosti europske kulture.