MENI

Početna

Pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH (ZOSPI BiH), koji je 2000. godine usvojila a potom u više navrata dopunila Parlamentarna skupština BiH, snažan je mehanizam za ostvarenje veće transparentnosti i demokratskog nadzora tijela vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema njemu, svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod nadzorom javnog tijela, a svako je javno tijelo  odgovarajuće obvezno objaviti takve informacije.

U usvojenom Zakonu, informacija se definira kao svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podatci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku presliku ili njezin dio, bez obzira na oblik ili osobenosti, kao i na to kada je sastavljena i kako je klasificirana.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom tijelu za koji podnositelj zahtjeva smatra da je nadležno. Prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH, zahtjev za pristup informacijama mora biti sastavljen u pisanom obliku i napisan na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Međutim, imajući u vidu tehnološki napredak u sferi komuniciranja, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine potpuno istovjetno tretira i odgovara i na zahtjeve koji prispiju elektroničkom poštom kao i na zahtjeve napisane na engleskom jeziku.

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH definira se što treba sadržavati zahtjev za pristup informacijama a vrlo je bitno da on sadrži dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacija koje se traže, kako bi se proces pojednostavio i skratio te kako bi se tražiteljima osigurao što precizniji odgovor.

Naravno, zahtjev treba sadržavati ime i prezime te adresu tražitelja informacije, ali poželjni su i elektronička adresa (e-mail) te broj telefona radi eventualnih dodatnih konzultacija ili pojašnjenja.

Pristup informaciji bit će osiguran na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Parlamentarna skupština BiH nije dužna da prevoditi zahtijevanu informaciju s jednog na drugi službeni jezik u Bosni i Hercegovini.

Ako se pristup informaciji odobri ili odbije, bilo djelomično ili u cijelosti, nadležno javno tijelo će, sukladno Zakonu, o tome dopisom obavijestiti podnositelja zahtjeva. Taj dopis će što je prije moguće, a najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, biti upućen podnositelju zahtjeva.

U slučaju da Parlamentarna skupština BiH nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu zbog nedostatka formalnih uvjeta, službenik za informiranje prema ZOSPI-ju BiH će što je prije moguće, ali najkasnije osam dana od dana zaprimanja zahtjeva, pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenog razloga te ga upoznati i s mogućnošću i načinom ulaganja žalbe na takvu odluku.

Nadležno javno tijelo može utvrditi iznimke u slučajevima kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve sljedećih kategorija u Bosni i Hercegovini:

  • vanjska politika, interesi obrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti;
  • interesi monetarne politike;
  • sprječavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala i
  • zaštita procesa donošenja odluke javnog tijela u davanju mišljenja, savjeta ili preporuka javnog tijela, zaposlene osobe u javnom tijelu ili svake osobe koja obavlja aktivnosti za ili u ime javnog tijela, a ne obuhvaća činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije.

Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH, u članku 7., predviđen je i poseban postupak koji se provodi ukoliko Parlamentarna skupština BiH ili drugo javno tijelo opravdano utvrdi da zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane.

Također, Parlamentarna skupština BiH može utvrditi iznimku i kada opravdano utvrdi da tražene informacije uključuju osobne interese koje se odnose na privatnost treće osobe.

Za nepostupanje prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH za javna tijela su predviđene i novčane kazne.