MENI

Заједничка служба

Сектор за Европску унију

Руководилац Сектора: Дејан Вањек 

Сектор за Европску унију пружа стручну подршку посланицима и делегатима, као и службама Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у обављању послова и реализацији активности које су везане за процес интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију; координира активности везане за процес европских интеграција са другим законодавним тијелима у Босни и Херцеговини, Савјетом министара, Дирекцијом за европске интеграције и другим институцијама Босне и Херцеговине са посебним акцентом на планирање и програмирање задатака везаних за интегрисање у Европску унију; сарађује са службама других парламената, припрема и организује обуку за новоименоване чланове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о питању нашег законодавства са упоредним искуствима законодавства у Европској унији; континуирано сарађује са службама других парламената, припрема информативне и друге материјале значајне за законодавни поступак и друге правне теме; у сарадњи са Заједничком комисијом за европске интеграције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, разматра и припрема стручна мишљења о приједлозима закона, амандмана и других аката које доноси Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, са становишта њихове усклађености са европским законима; прати развој законодавства у Босни и Херцеговини и Европи и прибавља упоредна искуства; организује и координира програмирање и реализовање европских програма и пројеката подршке законодавним тијелима у Босни и Херцеговини; у оквиру специјализоване информативне дјелатности и образовних садржаја континуирано сервисира потребе Парламентарне скупштине БиХ и шире јавности у области европских интеграција; континуирано прати и припрема информације и документацију из области законодавства Европске уније; припрема стручне анализе и мишљења за домове, комисије и секторе о законима у процедури и њиховој усклађености са законима у Европској унији; остварује сталну сарадњу са уставно-правним комисијама оба дома, Заједничком комисијом за европске интеграције, Законодавноправним сектором у вези са разматрањем материјала, давањем стручних мишљења о приједлозима закона и других аката које доноси Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине са становишта њихове усклађености са законодавством Европске уније; организационо и експертизом асистира члановима Парламентарне скупштине на међународним састанцима и скуповима везаним за Европску унију; извршава све задатке који се тичу односа са институцијама Европске уније; сарађује и размјењује информације са националним парламентима у Европској унији и њиховим службама; учествује у свим европским и регионалним интерпарламентарним форумима који се одржавају на нивоу парламентарног особља.

У Сектору за Европску унију постоје сљедећи одјели:

Одјел за европске послове, координацију и програме подршке Европске уније

Одјел за европске послове, координацију и програме подршке Европске уније континуирано прати активности Савјета министара Босне и Херцеговине у области европских интеграција, с циљем редовног информисања чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; пружа савјете члановима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о поступку праћења активности везаних за интеграцију у Европској унији; оперативно координира активности са другим законодавним тијелима у Босни и Херцеговини у области европских интеграција путем континуиране размјене информација и заједничког планирања; остварује сталну сарадњу са уставноправним комисијама оба дома, Законодавноправним сектором и Заједничком комисијом за европске интеграције; припрема и усаглашава пројектне приједлоге, координирајући истовремено процес програмирања и реализацију европских програма подршке законодавним тијелима у Босни и Херцеговини; припрема извјештаје о европским интеграцијама за потребе чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; асистира у састављању и формулисању парламентарних ставова, те изради стратешких докумената везаних за Европску унију; пружа подршку у раду Заједничкој комисији за европске интеграције и њеној канцеларији секретара и другим комисијама Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине тако што даје стручна мишљења о приједлозима закона, амандмана и других аката које доноси Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине са становишта њихове усклађености са европским законима; за потребе чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине који учествују на састанцима или скуповима везаним за Европску унију, припрема информације и концепте излагања.

Одјел - Парламентарни центар за европске интеграције
  • Шеф Одјела:

Одјел - Парламентарни центар за европске интеграције припрема независне, проактивне и непристрасне информације о актуелним политичким и законодавним дешавањима у Европској унији; континуирано припрема актуелне информације и документацију из области законодавства; припрема стручне анализе и мишљења за домове, комисије и секторе о законима у процедури и њиховој усклађености са законима у Европској унији; у сарадњи са другим службама Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припрема двоседмични билтен о европским пословима; информише ширу јавност о активностима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у пословима везаним за европске интеграције; планира и реализује Акциони план за комуникацију о европским пословима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; сарађује са Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини, представницима цивилног друштва и образовним институцијама у Босни и Херцеговини, те развија и реализује информативне и образовне програме о европским интеграцијама и улози парламената у њима; администрира и одржава парламентарну електронску базу података о Европској унији; систематски планира и реализује едукације о европским пословима за службенике Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; у сарадњи са Библиотеком Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, те Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини континуирано ради на обогаћивању збирке књига, часописа, публикација, брошура и других материјала тематски везаних за институције, политике и право ЕУ у Парламентарном центру за европске интеграције".