MENI
14.2.2020

Održana 5. sjednica Doma naroda

Na 5. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su sljedeći prijedlozi zakona:

 • Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom PSBiH,
 • Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I),
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH.

Dom naroda nije usvojio zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po hitnom, niti po skraćenom postupku. Ovaj Prijedlog zakona biće razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su:

 • Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 
 • Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018. godina, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
 • Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH,
 • Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, kao i zaključak Komisije za finansije i budžet Doma naroda kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da osigura finansijska sredstva za optimalan rad Ureda za razmatranje žalbi BiH,
 • Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2018. godinu
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu,
 • Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom naroda nije usvojio Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2018. godinu.

K znanju nije primljen Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom – fabrikom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, čiji je podnosilac Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH. Dom nije primio k znanju ni Informaciju o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH, čiji je podnosilac Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su:

 • Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma PSBiH,
 • Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma PSBiH,
 • Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, predlagač: Zajednički kolegij oba doma PSBiH,
 • Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma PSBiH,
 • Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, predlagač: Zajednički kolegij oba doma PSBiH,
 • Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika PSBiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagač: Zajednički kolegij oba doma PSBiH.

Dom naroda nije usvojio:

 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi izvještaj o privlačenju direktnih inozmenih investicija u Bosnu i Hercegovinu od 2015. do 2019. godine s prijedlogom konkretnih mjera za unaprjeđenje politike privlačenja inozemnih investicija,
 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, preduzme konkretne mjere kojima bi se osiguralo da ukupni status policijskih službenika u agencijama na državnom nivou bude doveden u primjereno stanje, kao i da se njihove plaće izjednače sa plaćama policijskih službenika u entitetima i kantonima,
 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi tekst Zakona o zabrani izazivanja rasne, nacionalne, vjerske i svake druge mržnje, netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja u Bosni i Hercegovini,
 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pripremi i u parlarnentamu proceduru dostavi cjelovitu informaciju Vijeća ministara BiH o dosadašnjoj realizaciji Agende 2030 koju je usvojila država Bosna i Hercegovina, kao članica Ujedinjenih nacija, s prijedlogorn konkretnih mjera i aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji Ciljeva održivog razvoja unutar države,
 • Prijedlog rezolucije o jačanju integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i provođenju izbora u skladu s evropskim standardima, podnosioci: delegati Denis Bećirović i Zlatko Miletić.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućeno je davanje saglasnosti za ratifikaciju:

 • Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu,
 • Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću