MENI
12.1.2021.

Održana 14. sjednica Doma naroda

Na 14. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio negativno Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagatelj Zastupnički dom PSBiH. Sukladno Poslovniku Doma naroda, nakon usvajanja negativnog Mišljenja Ustavnopravnog povjerenstva ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Zastupnički dom PSBiH.

Usvojeno je Izvješće o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, čiji je podnositelj Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Usvojeno je i Izvješće o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2019. godinu, koji je podnijela Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Dom je usvojio i Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojena su izvješća Ureda za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godine. Uz ova izvješća, Dom je usvojio i sljedeće zaključke:

 1. Dom naroda prihvata 74 izvješća financijske revizije institucija BiH za 2019. godinu, od kojih:
  a)    65 izvješća financijske revizije institucija BiH čije je financijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišlјenjem“ i „pozitivnim mišlјenjem sa isticanjem predmeta“ - Prilog 1 Zbirnog mišlјenja;
  b)    devet izvješća financijske revizije institucija BiH čije je financijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „mišlјenjem s rezervom“ i „mišlјenjem s rezervom sa skretanjem pozornosti“- Prilog 2 Zbirnog mišlјenja (prilog od 2.1. do 2.9.);
  c)    mišlјenje o Godišnjem revizorskom izvješću o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu - Prilog 2 Zbirnog mišlјenja (prilog 2.10) 
 1. Dom naroda obvezuje vodstvo 44 institucije BiH, čije je financijsko poslovanje u 2019. godini ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišlјenjem sa skretanjem pozornosti“, na preduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle dalјnje poslјedice pojava na koje je revizija skrenula pozornost pri isticanju predmeta u „pozitivnom mišlјenju“, a posebno da takvi nalazirevizije ne prerastuu buduće teže kvalifikacije.
 2. Dom naroda usvaja predložene zaklјučke Povjerenstva za 9 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim mišlјenjima povjerenstava za svaku instituciju BiH, a čija su revizorska izvješća financijskog poslovanja za 2019. godinu bili predmet detalјne analize u povjerenstvu - Prilog 2. Zbirnog mišlјenja (prilog od 2.1. do 2.9.).
 3. Dom naroda usvaja mišlјenje o Godišnjem revizorskom izvješću o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu - Prilog 2 Zbirnog mišlјenja (prilog 2.10).
 4. Dom naroda traži od Vijeća ministara BiH da najkasnije do 31.03.2021. razmotri revizorska izvješća za 2019. godinu Ministarstva obrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH, te da uspostavi odgovarajući nadzor nad realizacijom ovih zaklјučaka.

Usvojeno je Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, čiji je podnositelj Ured za reviziju insitucija BiH. Uz Godišnje revizorsko izvješće, Dom je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH da pažlјivo razmotre glavne nalaze i preporuke sustavnog karaktera, koji su navedeni u Godišnjem revizorskom izvješću o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, te da do 30. 06. 2021. godine sačine program mjera za njihovo otklanjanje.
 2. Dom naroda PSBiH traži od Ministarstva financija i trezora BiH da sa programom mjera za otklanjanje uočenih nedostataka upozna Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda PSBiH i Ured za reviziju institucija BiH najkasnije do 31. 07. 2021. godine.

Usvojeno je Izvješće o dodijelјenom tekućem grantu „Sufinanciranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usuglašavanje Kolegiju Doma upućeno je Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Dom nije usvojio Izvješće o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti znanosti i kulture za 2018. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Dom nije usvojio sljedeće izaslaničke inicijative:

 • Izaslaničku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, u suradnji s nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini;
 • Izaslaničku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 45 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS, s posebnim osvrtom na poštivanje neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine;
 • Izaslaničku inicijativu Denisa Bećirovića kojom Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini.

Dom naroda dao je suglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, Zajednički europski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin-Ivan“;
 • Ugovora o zajmu (Gr CF2 W2 – Projekt energetske učinkovitosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj;
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt energetske učinkovitosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske učinkovitosti za Zapadni Balkan (REEP);
 • Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Ugovor o financiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Vijeće ministara BiH (primatelj), u iznosu od 5.000.000,00 eura za projekt Ublažavanje utjecaja COVID–19 na mirko, mala i srednja poduzeća (MICMSME) putem Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. listopada 2020. i 29. listopada 2020. u Sarajevu i Frankfurtu na Majni. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću