MENI
23.2.2021

Održana Tematska sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava o ljudskim pravima žena u BiH

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održala je danas Tematsku sjednicu o ljudskim pravima žena u Bosni i Hercegovini.

Otvarajući sjednicu, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Lazar Prodanović podsjetio je učesnike na to da je poštovanje ljudskih prava, uključujući i zabranu spolne diskriminacije, zagarantovano Ustavom BiH, ustavima entiteta, kantona i Statutom Brčko Distrikta BiH. Prodanović je naglasio da se Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, kao i Zakonom o zabrani diskriminacije uređuje, promoviše i štiti ravnopravnost polova, te zabranjuje spolna diskriminacija. Govoreći o pažnji koja se u BiH poklanja borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, Prodanović je istakao da je na nivou BiH doneseno niz javnih politika i dokumenata čiji je cilj suzbijanje nasilja nad ženama – Okvirna strategija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH, Gender akcioni plan (GAP) za period 2018. – 2022. godina, te Akcioni plan za primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 „Žene, mir, sigurnost“.

Učesnicima Tematske sjednice obratio se i predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Adil Osmanović, koji je upozorio da su građani BiH, posebno u vrijeme pandemije virusa korona, svakodnevno svjedoci diskriminacije i ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, posebno prava žena, uključujući i rodno zasnovano nasilje. Ističući da žene u BiH, uprkos značajnom pomaku u prepoznavanju i zaštiti prava žena, još uvijek nisu ravnopravne s muškarcima, Osmanović je apelovao na sve institucije vlasti u BiH da sarađuju i da se odlučnije bore za zaštitu prava žena i primijenu postojećih zakona u ovoj oblasti. Prema riječima Osmanovića, procenat učešća žena u zakonodavnim, a pogotovo izvršnim organima vlasti još uvijek je daleko niži od onoga što propisuje zakon. S tim u vezi, Osmanović je rekao da jedan od važnijih ciljeva institucija BiH u budućnosti treba da bude implementacija zakona i strateških dokumenata kako bi se dostigli evropski standardi u ovoj oblasti.

Na Tematskoj sjednici, na kojoj su učestvovali i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić, ombudsmeni za ljudska prava BiH, predstavnici Gender centra Federacije BiH, te nevladinih organizacija, predstavljeni su Izvještaj o dosadašnjim benefitima od usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i Izvještaj o poštivanju/stanju ženskih ljudskih prava u BiH.

Prezentujući ove izvještaje, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović – Hadžiabdić posebno je govorila o porastu rodno zasnovanog nasilja, upozoravajući da je riječ o široko rasprostranjenom problemu koji je iskusila gotovo svaka druga žena u BiH. Prema riječima gospođe Filipović – Hadžiabdić broj slučajeva rodno zasnovanog nasilja porastao je za oko 80 posto u vrijeme pandemije. S tim u vezi, rečeno je da je stopa prijavljivanja ovog nasilja u BiH izuzetno niska, te upozoreno na veoma blagu kaznenu politiku, iako su kazne za ova krivična djela značajno pooštrene. Prema podacima iz ovih izvještaja, blagi pomaci naprijed zabilježeni su u oblasti obrazovanja žena, kao i u oblasti učešća žena na tržištu rada, dok je još uvijek značajno nizak procenat žena na rukovodećim pozicijama, kao i učešća žena u zakonodavnoj, izvršnoj i vlasti na lokalnom nivou.

Učestvujući u raspravi, članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH i predstavnici nevladinog sektora upozorili su na činjenicu da sistem zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja nije funkcionalan. Učesnici u diskusiji zatražili su veću aktivnost i podršku institucija vlasti nevladinom sektoru u ovoj oblasti, kao i pooštravanje politike kažnjavanja nasilja nad ženama.

Dogovoreno je da svi članovi Zajedničke komisije svoje prijedloge zaključaka u roku od sedam dana dostave Kancelariji sekretara Zajedničke komisije za ljudska prava i Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH. Obje komisije na nekoj od narednih sjednica razmotriće predložene zaključke i o njima se izjasniti. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću