MENI

Заједничка комисија за административне послове

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Ајановић, Екрем
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Филиповић, Илија
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Мајкић, Душанка
ЧЛАНОВИ: Чоло, Алма
Иванић, Младен
Јамакосмановић, Сеад
Кадрић, Ремзија
Неимарлија, Хилмо
Новаковић, Момчило
Рајић, Божо
Соколовић, Салко
Зорић, Винко
КОНТАКТ

 

Надлежности


Заједничка комисија за административне послове доноси опште и појединачне акте којима се уређују статусна питања и материјални положај посланика и делегата у складу са законом; разматра и предлаже пројекцију буџета у дијелу средстава предвиђених за рад Парламентарне скупштине БиХ; разматра извршење буџета у дијелу средстава предвиђених за рад Парламентарне скупштине БиХ, те доноси акте за њихову реализацију; доноси Одлуку о расподијели средстава за финансирање политичких партија, односно коалиција политичких партија и независних кандидата заступљених у Парламентарној скупштини БиХ, односно клубова посланика и народа у Парламентарној скупштини БиХ; на основу мишљења колегијума оба дома даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ и Правилник о раду Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ; даје сагласност на акте које у складу са Одлуком о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ доноси Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ за шта је овлашћен законом; доноси акте у вези с евидентирањем имовине и друге потребне акте значајне за управљање имовином Парламентарне скупштине БиХ; прати реализацију препорука из ревизорског извјештаја Парламентарне скупштине БиХ и, у сарадњи са комисијама за финансије и буџет домова Парламентарне скупштине БиХ, предузима неопходне мјере за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају; одлучује на основу приједлога Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ о распореду радних просторија у Парламентарној скупштини БиХ; у складу са законом и подзаконским актима, утврђује накнаде и друга материјална права чланова посебних и независних тијела Парламентарне скупштине БиХ; именује три члана међу члановима комисија из Дома у Комисију за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ; предузима правне радње у складу с одредбама Кодекса, те обавља и друге послове из надлежности Парламентарне скупштине БиХ када то затражи Парламентарна скупштина БиХ.

Сједнице