MENI

75. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

7.4.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 73. i 74. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja,
 3. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02 -3-18/10, od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kola, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-16/10, od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-15/10, od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o žigu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-14/10, od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 7. Prijedog zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2- 17/10, od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović, zakon broj: 01-02-9-20/10, od 10. 2. 2010. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač: Ustavnopravna komisija, zakon broj: 01-02-4-21/10, od 16. 2. 2010. (drugo čitanje);
 10. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-1/10, od 6.1.2010. (zakon u drugom čitanju);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o prijedlogu amandmana II., III. i IV. na Ustav BiH, predlagači: poslanici Stranke za BiH, amandmani broj: 01,02-01-10/10, od 27. 1. 2010. (amandmani u prvom čitanju);
 13. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal Vijeća ministara BiH broj: 01,02-50-3-360/10, od 22. 2. 2010.;
 14. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine za period oktobar – decembar 2009., materijal parlamentarnog vojnog povjerenika, broj: 01,02-50-3-411/10, od 4. 3. 2010.;
 15. Rasprava o zaključcima Vijeća Evropske unije za opće i vanjske poslove o Bosni i Hercegovini i operaciji ALTHEA (EUFOR), prijedlog Komisije za vanjske poslove, zaključak s materijalom broj: 01,02,03/11-05-39/10, od 23. 3. 2010.;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka broj 2. Komisije za vanjske poslove sa 74. sjednice Doma, održane 24. 3. 2010., povodom rasprave o Izvještaju o aktivnostima Vijeća Evrope u 2009.;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Kluba SDPBiH sa 74. sjednice Doma, održane 24. 3. 2010., povodom rasprave o prijedlogu Rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegvoini za izgradnju trajnog mira;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije,
  b)      Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni, i Bosne i Herecgovine – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Bihać,
  c)      Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Mahovljanska petlja,
  d)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o prijevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju,
  e)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,
  f)       Sporazum o zajmu (Projekat poboljšanja životnih uslova na selu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj.
  g)       Memoranduma o razumijevanju između saveznog ministra odbrane i sporta Republike Austrije, Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kraljevine Danske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Vlade Republike Mađarske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Kraljevine Holandije, Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Poljske, Vlade Švicarske Konfederacije, Vlade Republike Turske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, vezano za saradnju u radu Centra za obuku za operacije podrške miru u Bosni i Hercegovini (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.