MENI

05. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

22.5.2007 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na  delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika  3. i 4. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev delegata za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda, predlagač: delegat Slobodan Šaraba;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o okviru deviznog poslovanja u BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o državljanstvu BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda, (stari poslovnik);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad nad tržištem (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prvo čitanje); 
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odbrani BiH (prvo čitanje), predlagač: delegat  Slobodan Šaraba;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom; 
 11. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2006. godini;
 12. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2006 godini;
 13. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Komisije za zaštitu ličnih podataka za 2006. godinu;
 14. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2006. godinu;
 15. Finansijski izvještaj Centralne banke BiH za 2006. godinu;
 16. Izvještaj o radu Centralne izborne  komisije BiH za 2006. godinu;
 17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2006. godinu;
 18. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o obavljenoj reviziji za 2005. godinu sljedećih institucija Bosne i Hercegovine

  -          Agencije za državnu službu BiH
  -          Agencije za promociju stranih investicija BiH
  -          Agencije za rad i zapošljavanje BiH
  -          Agencije za statistiku BiH
  -          Arhiva BiH
  -          Centra za uklanjanje mina BiH
  -          Centralne banke BiH
  -          Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH
  -          Direkcije za evropske integracije BiH
  -          Direkcije za implementiranje CIPS projekta
  -          Državne agencije za istrage i zaštitu
  -          Državne granične službe BiH
  -          Fonda za povratak BiH
  -          Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH
  -          Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH
  -          Instituta za akreditiranje BiH
  -          Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH
  -          Konkurencijskog vijeća BiH
  -          Ministarstva civilnih poslova BiH
  -          Ministarstva finansija i trezora BiH
  -          Ministarstva komunikacija i prometa BiH
  -          Ministarstva odbrane BiH
  -          Ministarstva pravde BiH
  -          Ministarstva sigurnosti BiH
  -          Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
  -          Ministarstva vanjskih poslova BiH
  -          Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
  -          Parlamentarne skupštine BiH
  -          Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i i izbjeglica
  -          Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH
  -          Pravobranilaštva BiH
  -          Predsjedništva BiH
  -          Regulatorne agencije za komunikacije BiH
  -          Službe za zajedničke poslove institucija BiH
  -          Centralne izborne komisije BiH
  -          Suda BiH
  -          Tužilaštva BiH
  -          Uprave za indirektno oporezivanje BiH
  -          Ureda za veterinarstvo BiH
  -          Ustavnog suda BiH
  -          Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
  -          Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2005 godinu

 19. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2006.godinu;
 20. Razmatranje rang-liste kanditata za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pojednostavljenom postupku prometa ljudi i robe na graničnim prijelazima Uvac – Uvac i Ustibar – Vagan;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o određivanju graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograničnom saobraćaju;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Iran o saradnji u oblasti sigurnosti;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansijanju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat obnove električne energije II;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Ureda Evropske policije (EUROPOL);
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Danske o prihvatu lica čiji je boravak protuzakonit;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Sporazuma između Vlade BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i kulture;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o privrednoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat o saradnji u oblasti suzbijanja kriminala;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o readmisiji lica s nezakonitim statusom i Protokola o primjeni Sporazuma;
 38. Imenovanje članova u Komisiju za izbor teksta himne BiH;
 39. Izvještaj o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH za period od 1.3.2006. do 31.1.2007. (kraj)
 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.