MENI

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

17.6.2008 17:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;     
 7. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 8. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH (drugo čitanje) predlagač : Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i  fondacijama BiH  (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, sa Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 13. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine;
 14. Imenovanje tri člana u komisiju za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o  Fiskalnom vijeću BiH;
 15. Imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora (kandidatsku rang-listu dostavila Komisija za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora);
 16. Imenovanje tri delegata iz Doma naroda u Ad hoc komisiju za provođenje procedure za imenovanje:
  a.      Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine,
  b.      Odbora za žalbe građana kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine.
 17. Razmatranje izvještaja o radu za 2007. godinu zajedničkih komisija oba doma:
  a.      Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
  b.      Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
  c.      Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku,
  d.      Zajedničke komisije za administrativne poslove,
  e.      Zajedničke komisije za evropske integracije,
  f.        Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj.
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata, zaključenog 24. marta 1971., a izmijenjenog 28. septembra 1979.;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, Strazbur, 25. januar 1974.;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (UNESCO) – Pariz, 17. oktobra 2003.;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekusorima, ilegalne migracije i ostalih krivičnih djela;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o readmisiji lica koja nezakonito borave;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između BiH i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnose na finansijsku pomoć EZ-a Bosni i Hercegovini u okviru realizacije pomoći kroz instrumente pretpristupne pomoći (IPA);
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (BCA) između BiH i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2008/2009;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Odluke o ratifikaciji Budimpeštanskog sporazuma o  međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, Budimpešta 28. april 1977. i izmjenjen 26. septembra 1980.;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Madrid 27. juna 1989.;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodne konvencije o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija, Rim, 26 oktobar 1961.godine;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma, Ženeva, 29. oktobar 1971. godine;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Statuta, Općih principa i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentarius;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske socijalne povelje (revidirane), Strazbur, 3.maj 1996.godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.