MENI

22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

27.10.2008 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  21. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika;
 4. Zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku za razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Vijeća nacionalnih manjina BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH (prvo čitanje), predlagač: Ustavnopravna komisija;
 7. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini 2011. godine (prvo čitanje), predlagač: delegat Slobodan Šaraba, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije a povodom razmatranja ustavnog osnova i principima navedenog Zakona;
 12. Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama podrške miru za period od 1.9.2007. do 29.2.2008.;
 13. Prijedlog zaključaka sa 10. plenarne sjednice oba doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 30.7.2008., u vezi s realizacijom obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
 14. Informacija o krivičnim djelima protiv života i tijela, s naglaskom na nasilje u porodici za  2006. i 2007. godinu, te tendencijama u prva tri mjeseca 2008. godine;
 15. Razmatranje mogućnosti nastavljanja procedure za imenovanje ombudsmena za ljudska prava BiH i zamjenika generalnog revizora iz bošnjačkog naroda;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske o olakšicama prilikom izdavanja viza;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o olakšicama prilikom izdavanja viza;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo civilnih poslova BiH, i Komonvelta Australije, koju predstavlja Ministarstvo zdravlja, vezano za određena prava korištenja AR – DRG sistema klasifikacije;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Herecegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za 2007. godinu na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć – Komponenta II prekogranična saradnja;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za 2007. godinu na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć – Komponenta II prekogranična saradnja;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Herecegovine i Komsije Evropskih zajednica u vezi s nacionalnim programom za 2007. godinu u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć – Komponenta za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o dostavljanju u inozemstvo akata u građanskim i trgovačkim stvarima, Hag, 15. novembra 1965.;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o pribavljanju u inozemstvu dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, Hag, 18. marta 1970.;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama broj 1 na Ugovor o zajmu, od 1.augusta 2006., između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat upravljanja zračnim saobraćajem;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu, finansiranju i projektu između KfW Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (EP HZHB) – Obnova Hidroelektrane Rama;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za Inicijativu za prevenciju i pripravnost za katastrofe u Jugoistočnoj Evropi;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovione i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za provođenje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola iz Kartagene o biosigurnosti uz Konvenciju Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti.(kraj)    

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.