MENI

28. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

27.4.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  27. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju postizanja saglasnosti o Prijedlogu zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme; 
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju postizanja saglasnosti o Zaključku koji je predložila Dušanka Majkić a u vezi s Informacijom o krivičnim djelima protiv dostojanstva ličnosti i morala u BiH, s naglaskom na krivična djela krijumčarenja i trgovine ljudima, u 2006. i 2007. godini i prvih devet mjeseci 2008. godine;
 5. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH;
 6. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru Sporazuma CEFTA  (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 15. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH (prvo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o poštama BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istragu i zaštitu (prvo čitanje) predlagač:Vijeće ministara BiH;
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH (prvo čitanje) predlagač:Vijeće ministara BiH;
 20. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 21. Izvještaj o radu komisija Doma naroda za 2008. godinu:
  a.       Ustavnopravne komisije
  b.      Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije
  c.      Komisije za finansije i budžet 
 22. Izvještaj o radu Zajedničkih komisija za 2008. godinu:
  a.   Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH
  b.   Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH
  c.   Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj
  d.   Zajedničke komisije za evropske integracije
  e.   Zajedničke komisije za administrativne poslove
  f.    Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku
 23. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu;
 24. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2008. godini (podnosilac: Državna regulatorna komisija za električnu energiju);
 25. Izvještaj o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godinu;
 26. Izvještaj o finansijskom poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godinu;
 27. Razrješenje Ive Bradvice, ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, zbog podnošenja neopozive ostavke;
 28. Imenovanje tri delegata Doma naroda u Ad hoc komisiju za provođenje procedure imenovanja ombudsmena za ljudska prava umjesto Ive Bradvice;
 29. Imenovanje tri delegata iz Doma naroda u Ad hoc komisiju za provođenje procedure za imenovanje:
  a) Nezavisnog odbora i
  b) Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o naučnotehnološkoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica glede prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007. godinu na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć, komponenta II – prekogranična saradnja;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aranžmana između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje vezano za zajam iz sredstava Fonda za unapređenje ekonomske saradnje;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i robe;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije za privremenu upravu UN-a na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1224 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske i Izvozno-uvozne banke Koreje (Vladina agencija za EDCF) - Projekat modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini – Faza II;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sredstvima zajma između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta, Finansiranje sistema otpadnih voda u općini Široki Brijeg;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sredstvima zajma između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta, Finansiranje sistema vodosnabdijevanja u općini Ljubuški;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sredstvima zajma između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta,  Finansiranje sistema otpadnih voda u općini Fojnica. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.