MENI

29. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

20.5.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godinu;
 4. Izvještaj o finansijskom poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godinu;
 5. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine;
 6. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme; 
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zaključku koji je predložila delegat Dušanka Majkić a u vezi s Informacijom o krivičnim djelima protiv dostojanstva ličnosti i morala u BiH, s naglaskom na krivična djela krijumčarenja i trgovine ljudima, u 2006. i 2007. godini i prvih devet mjeseci 2008. godine;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH (prvo čitanje);
 10. Zahtjev Kolegija Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 122. Poslovnika Doma naroda, predlagači delegati: Ilija Filipović, Sulejman Tihić i Dušanka Majkić;
 11. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o akcizama BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika Doma naroda;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH  (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru Sporazuma CEFTA  (drugo čitanje) predlagač: Predstavnički dom;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH (drugo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (prvo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 19. Prijedlog zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagači: delegati Branko Zrno i Slobodan Šaraba;
 20. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 21. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH (prvo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 22. Godišnji Izvještaj Centralne banke BiH za 2008. godinu;
 23. Finansijski Izvještaj Centralne banke BiH za 2008.;
 24. Izvještaj o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH za period od 1.1.2008. do 16.2.2009., s prijedlogom zaključka;
 25. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2008. godinu;
 26. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2008. godinu;
 27. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2008.godinu;
 28. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1.1.2008. do 31.12.2008.;
 29. Izvještaj Privremene zajedničke komisije za utvrđivanje stare devizne štednje građana BiH položene na račune domicilnih banaka i filijala u BiH;
 30. Prijedlog odluke o imenovanju stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnu skupštinu Mediterana;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarastva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o sprovođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prvog amandmana na Kreditni sporazum potpisan 25. jula 2002. godine između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstva finansija i trezora BiH, i Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta – finansiranje sistema vodosnabdijevanja u općini Olovo;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja ilegalno borave;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i municijom, kojim se dopunjava Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.