MENI

37. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

19.10.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH;
 4. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika Doma naroda;
 6. Prijedlog zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, od 14.9.2009;
 12. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu; podnosilac: Predsjedništvo BiH,  Izvještaj broj: 01,02,16-1-1001/09, od 7.8.2009.;
 14. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta insitucija BiH za 2008. godine, podnosilac: Ured za reviziju instituciju BiH,  Izvještaj broj: 01-16-1-1080/09, od 11.9.2009.;
 15. Izvještaj iz oblasti poljoprivrede za Bosnu i Hercegovinu za 2008. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, Izvještaj broj: 01,02-28-988/09., od 27.7.2009.;
 16. Prijedlog poslovnika o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH; 
 17. Program „Perspektiva“ i informacija Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH o tranziciji i zbrinjavanju personala MOBiH i OSBiH, s Mišljenjem i prijedlozima zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (materijal broj: 03/1-03-578/09, od 21. 9. 2009.);
 18. Prijedlog zaključka poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića podnesenog na 13 zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 24.7.2009., s Mišljenjem Zajedničke komisije za evropske integracije; 
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka delegata Ive Mire Jovića o imenovanju delegacije Parlamentarne skupštine BiH koja će u Briselu prezenirati ispunjavanje uslova za liberalizaciju viznog režima građanima Bosne i Hercegovine;
 20. Prijedlog zaključka za imenovanje Privremene zajedničke ad hoc komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma – Projekat završetka i opremanja četiri bolnice – između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju, Beč, 17. juni 1994. godine;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o promotivnom okviru sigurnosti i zdravlja na radu br. 187 iz 2006. godine i Preporuka vezana za promotivni okvir profesionalne sigurnosti i zdravlja  na radu br. 197 iz 2006. godine Međunarodne organizacije rada;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Deklaracije o jačanju nacionalnih i regionalnih kapaciteta za pripravnost i reakciju na epidemije i za provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.);
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kodeksa postupanja po pitanju sigurnosti i zaštite radioaktivnih izvora Međunarodne agencije za atomsku energiju;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala Međunarodne agencije za atomsku energiju. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.