MENI

20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

12.2.2002

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori:
  a)      stanje i kvalitet odgovora na poslanička pitanja,
  b)      poslanička pitanja i odgovori
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Pravobranilaštvu (drugo čitanje),
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o deminiranju (prvo čitanje),
 5. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o namjeni i korištenju imovine koju BiH dobiva po Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše SFRJ – po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika,
 6. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o prenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, u skladu s članom 105. Poslovnika,
 7. Prijedlog zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o statistici Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zaključaka povodom razmatranja pitanja iz oblasti spoljne politike,
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta, a koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju,
  b)      Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na angažiranje djece u oružanom sukobu,
  c)      Fakultativnog protokola uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,
  d)      Sporazuma o saradnji u borbi protiv međunarodnog terorizma, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama i organiziranog kriminala između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske,
  e)       Sporazuma o razvojnom kreditu (projekat razvoja Zajednice) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
  f)        Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi projekat lokalne inicijative) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
  g)       Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u predaji i prihvatu lica čiji je boravak nezakonit,
  h)       Sporazuma o razvojnom kreditu (projekat tehničke pomoći za privatizaciju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
 15. Imenovanje člana Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.