MENI

54. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (21.02. i 10.03.2006.)

21.2.2006

Dnevni red:

 

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Doma naroda;
 3. Imenovanje člana Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
 4. Izvještaj Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH o izvršenoj reviziji za 2004. godinu:
 5. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o zaštiti potrošača BiH;
 6. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju;
 7. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika – (predlagači: Halid Genjac, Ilija Filipović i Boško Šiljegović);
 8. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH, po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika;
 9. Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta institucija BiH za 2006. (prvo čitanje);
  • Agencije za državnu službu BiH
  • Agencije za rad i zapošljavanje BiH
  • Agencije za statistiku BiH
  • Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH
  • Centra za uklanjanje mina BiH
  • Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH
  • Direkcije za evropske integracije BiH
  • Direkcije za implementaciju projekta CIPS
  • Državne agencije za istrage i zaštitu
  • Državne granične službe BiH
  • Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, kabineta i službi
  • Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH
  • Instituta za akreditiranje BiH
  • Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH
  • Izborne komisije BiH
  • Konkurencijskog vijeća BiH
  • Ministarstva civilnih poslova BiH
  • Ministarstva komunikacija i prometa BiH
  • Ministarstva odbrane BiH
  • Ministarstva pravde BiH
  • Ministarstva sigurnosti BiH
  • Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
  • Ministarstva vanjskih poslova BiH
  • Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • Pravobranilaštva BiH
  • Predsjedništva BiH
  • Regulatorne agencije za komunikacije BiH
  • Službe za zajedničke poslove institucija BiH
  • Suda BiH
  • Tužilaštva BiH
  • Ureda za veterinarstvo BiH
  • Ustavnog suda BiH
  • Komisije za otvaranje i prihvatanje ponuda za korisnike budžeta institucija BiH
  • Programa revitalizacije zgrade institucija BiH
  • Arhiva BiH
  • Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i i izbjeglica – CRPC
  • Ministarstva finansija i trezora BiH
  • Parlamentarne skupštine BiH
  • Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH
  • Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
 11. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2005. godini;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Rumunije o readmisiji njihovih vlastitih državljana i stranaca;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o tehničkoj saradnji između Vijeće ministara BiH i Vlade Japana;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji u oblasti prava žrtava rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih porodica;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog ugovora o kreditu između Bosne i Hercgovine i Razvojne banke Vijeća Evrope;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o kibernetičkom kriminalu;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola o kibernetičkom kriminalu u vezi s kažnjavanjem djela rasističke i ksenofobične prirode učinjenih putem kompjuterskih sistema;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (projekat jačanja zdravstvenog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocojacije za razvoj.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.