MENI

Kalendar događaja

15.1.2020
10:00

4. sjednica Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH

Lokacija : sala 2/II

 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma;
 2. Utvrđivanje prijedloga članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Utvrđivanje prijedloga članova stalnih delegacija Parlamentarne skupštine BiH;
 4. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH;
 5. Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 6. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;
 7. Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa;
 8. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu,
 9. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH;
 10. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, na mandat od tri godine;
 11. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor;
 12. Razmatranje Prijedloga odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, akt broj: 02-50-7-17-72,10/19 od 31. 1. 2019;
 13. Informacija o statusu članova Komisije za koncesije BiH, akt broj: 01,02-50-18-2001/19 od 10. 11. 2019;
 14. Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i prava vlasništva na konačno odobravanje, akt broj: 01,02,03-50-18-2168/19 od 16. 12. 2019;
 15. Tekuća pitanja.

 

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.