MENI

Kalendar događaja

25.2.2021
10:30

35. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

Lokacija : Ostalo

  1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Dogovor o radu 17. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Dopis Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa ispravlјanjem nedostataka navedenih u Mišlјenju Zakonodavno-pravnog sektora o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20 od 11. 2. 2021;
  4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje poslaničke inicijative Zukana Heleza „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da do prve aprilske sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavi najmanje jedan zakon Kolegiju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i uvrsti ga na prvu aprilsku sjednicu, te da do kraja tekuće godine na svaku narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavi najmanje po jedan zakon iz oblasti 14 prioriteta koje je Evropska komisija stavila kao prioritet pred vlasti BiH“, broj: 01-50-1-415/21 od 16. 2. 2021;
  5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje inicijative poslanika iz Kluba SDA „kojom predlažu da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sačini izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH“, broj: 01-50-1-418/21 od 16. 2. 2021;
  6. Određivanje nadležne komisije za razmatranje inicijative poslanika iz Kluba SDA „kojom se traži od ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića da razriješi šefa Kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mlađena Božovića i izvijesti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o preduzetim mjerama u roku od 15 dana od dana usvajanja ove inicijative“, broj: 01-50-1-419/21 od 16. 2. 2021;
  7. Međunarodne aktivnosti;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.