MENI

20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

25.6.2002

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnik 18. i 19.sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
 3. Izjašnjavanje Doma naroda o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma o postizanju sporazuma o istovjetnom tekstu Zakona o zaštiti potrošača
 4. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (član 100) - predlagači delegati: Ibrahim Spahić, Nikola Špirić, Dragutin Rodić, Goran Turjačanin i Sejfudin Tokić
 5. Zakon o Ombudsmenu BiH (član 100) - predlagači delegati: Ibrahim Spahić, Nikola Špirić, Dragutin Rodić, Goran Turjačanin i Sejfudin Tokić
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama BiH (član 100)- predlagači delegati: Ibrahim Spahić, Nikola Špirić, Dragutin Rodić, Goran Turjačanin i Sejfudin Tokić
 7. Zakon o administrativnim taksama i tarifa administrativnih taksi (član 100) - predlagači delegati: Ibrahim Spahić, Nikola Špirić, Dragutin Rodić, Goran Turjačanin i Sejfudin Tokić
 8. Zakon o sudu BiH (član 100) – predlagači delegati: Ibrahim Spahić, Sejfudin Tokić
 9. Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu BiH (član 100) – predlagač delegat Ibrahim Spahić i Sejfudin Tokić
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini (član 100) – predlagač delegat Sejfudin Tokić
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva BiH (član 100) – predlagač delegat Sejfudin Tokić
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (član 100) – predlagač Vijeće ministara
 13. Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u kaznenim stvarima između Federacije BiH; Republike Srpske i Distrikta Brčkog (član 100) – predlagači delegati: Nikola Špirić, Dragutin Rodić,Goran Turjačanin i Sejfudin Tokić
 14. Izjašnjavanje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplavstvu BiH – predlagač Vijeće ministara
 15. Izjašnjavanje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o veterinarstvu u BiH – predlagač Vijeće ministara
 16. Ugovor između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke o podsticanju i međusobnoj zaštiti investicija sa Protokolom - predlagač Predsjedništvo BiH
 17. Sporazum o Amandmanu na Ugovor o zajmu datiran 2. novembar 2000. između Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i Bosne i Hercegovine - predlagač Predsjedništvo BiH
 18. Sporazum između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o međunarodnom cestovnom prevozu putnika i tereta - predlagač Predsjedništvo BiH
 19. Informacija o stanju u oblasti imigracija i azila na teritoriji Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara
 20. Rezolucija o izvornom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine – predlagač delegat Sejfudin Tokić
 21. Informacija o realizaciji Aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH – predlagač Vijeće ministara
 22. Zaključak o roku u kome će Vijeće ministara dostaviti izvještaj o izvršenju Budžeta za 2001. godinu
 23. Izjašnjavanje Doma naroda o Izvještaju Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o upravnom postupku
 24. Izjašnjavanje Doma naroda o Izvještaju Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o upravnim sporovima

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.