MENI

Ustroj i osnovne funkcije

Funkcije Parlamentarne skupštine BiH

Sukladno članku IV. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština nadležna je za:

 • donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva ili za ispunjavanje uloga Skupštine prema Ustavu BiH;
 • odlučivanje o izvorima i iznosu sredstava za rad institucija Bosne i Hercegovine i za međunarodne obveze Bosne i Hercegovine;
 • odobravanje proračuna institucijama Bosne i Hercegovine;
 • odlučivanje o suglasnosti za ratifikaciju ugovora;
 • druga pitanja potrebna za provođenje njezine dužnosti, ili koja su joj dodijeljena zajedničkim sporazumom entiteta.

Kako proizilazi i iz članka IV. Ustava BiH, uloga koja se automatski vezuje uz Parlamentarnu skupštinu je zakonodavna uloga.U ispunjavanju te uloge Parlamentarna skupština djeluje u područjima koje su Ustavom BiH određene kao nadležnosti državne razine vlasti. Prema članku III. Ustava BiH, to su:

 • vanjska politika;
 • vanjskotrgovinska politika;
 • carinska politika;
 • monetarna politika;
 • financiranje institucija i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine;
 • politika i reguliranje pitanja imigracije, izbjeglica i azila;
 • provedba međunarodnih i međuentitetskih kaznenopravnih propisa, uključujući odnose s Interpolom;
 • uspostava i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava;
 • reguliranje međuentitetskog transporta i
 • kontrola zračnog prometa.

Sve uloge i ovlasti koje Ustavom BiH nisu izrijekom povjerene institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima, ali je isto tako predviđeno i da će Bosna i Hercegovina, dakle državna razina vlasti, preuzeti nadležnost (i) u svim pitanjima o kojima entiteti postignu suglasnost, potom (ii) u pitanjima koja su predviđena aneksima 5-8. Daytonskog sporazuma ili (iii) u pitanjima koja su potrebna za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine.

Osim zakonodavne, Parlamentarna skupština ima i finansijsku ulogu budući da je u njezinoj nadležnosti odlučivanje o izvorima i iznosu sredstava za rad institucija Bosne i Hercegovine i za međunarodne obveze Bosne i Hercegovine, te odobravanje proračuna institucijama Bosne i Hercegovine. Bez ulaska u bit, dovoljno je naglasiti kako se pri donošenju proračuna primjenjuju iste odredbe kojima se uređuje temeljni zakonodavni postupak.

U izravnoj je vezi s financijskom ulogom Parlamentarne skupštine njezina nadzorna uloga, koja se ogleda i u obvezi izvršne vlasti da Parlamentarnoj skupštini podnese izvješće o izvršenju proračuna i u pravu Parlamentarne skupštine da to izvješće prihvati ili ne.

Parlamentarna skupština ovlaštena je i izvršnoj vlasti dati odnosno uskratiti suglasnost za ratifikaciju međunarodnog ugovora ili sporazuma, odnosno njegovo otkazivanje. Ova ovlast ukazuje da uz ranije navedene Parlamentarna skupština ima i kontrolnu ulogu.

Kontrolna uloga Parlamentarne skupštine izražena je i kroz rad njezinog Doma naroda, čija je zadaća zaštita interesa triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine odnosno vođenje računa o tome da ne dođe do povrede tzv. vitalnog nacionalnog interesa jednog od triju konstitutivnih naroda.

Kontrolna uloga Parlamentarne skupštine ogleda se i u njezinoj ovlasti za potvrdu imenovanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (koju provodi Zastupnički dom), praćenje i kontroliranje njegova rada putem različitih mehanizama, te izglasavanje nepovjerenja, ukoliko to ocijeni potrebnim. U provođenju ovih ovlasti, a kako se može zaključiti iz izloženoga, kontrolna uloga nadopunjena je izbornom ulogom, koja je naročito došla do izražaja osnivanjem Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sredinom 2006. godine. Njegovo je postojanje utvrđeno Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o Vijeću ministara, dok je njegov rad propisan Poslovnikom o radu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine - čime se nameće zaključak da Povjerenstvo i djeluje u sastavu Zastupničkog doma.

Broj članova Povjerenstva za izbor nije stalan i utvrđuje se za svaki saziv Doma, s tim što je propisano da Povjerenstvo čine po jedan predstavnik svake političke stranke, koalicije i liste neovisnih kandidata, kao i svi neovisni kandidati koji su nositelji zastupničkih mandata u Domu.

Povjerenstvo je nadležno za ispitivanje i analiziranje svih dostupnih informacija koje dostave Središnje izborno povjerenstvo i Državna agencija za istrage i zaštitu radi ocjenjivanja i utvrđivanja podobnosti kandidata za obnašanje dužnosti predsjedatelja i članova Vijeća ministara – dakle, za iste poslove koje je do osnivanja Povjerenstva obavljao Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR). Povjerenstvo svojim mišljenjem daje preporuku Domu za potvrdu kandidata imenovanih na pozicije predsjedatelja i članova Vijeća ministara, iako, moram napomenuti, njegovo mišljenje nije obvezujuće.

Konačno, kada je riječ o ulogama Parlamentarne skupštine, treba spomenuti i da je ona jedina ovlaštena davati autentična tumačenja akata koje donosi, što znači da ima i ulogu tumača važećeg zakonodavstva.