MENI

Komisija o ustavnim i pravnim poslovima Doma naroda

 

Nadležnosti

Komisija o ustavnim i pravnim poslovima Doma naroda 

 • prati provođenje Ustava BiH;
 • razmatra pitanja od značaja za ustavni poredak BiH i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH;
 • ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav BiH;
 • kontrolira javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedloga zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave;
 • razmatra prijedloge zakona koje Dom treba da usvoji, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, kao i u smislu pravne obrade i o tome Domu podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima;
 • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga značajna pitanja za usklađenost pravno - tehničke obrade akata koje Dom treba da usvoji;
 • razmatra i dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH;
 • učestvuje u pripremanju radnog plana za zakonodavne aktivnosti Doma;
 • razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, zagarantiranih Ustavom i zakonodavstvom BiH od strane državnih tijela, javnih institucija i organizacija koje obavljaju javna ovlašćenja, u slučajevima koje iznese Ombudsmen, građani i entiteti i o tome izvještava Dom;
 • razmatra pitanja državljanstva;
 • razmatra pitanja imigracije, izbjeglica i azila;
 • razmatra pitanja provođenja Aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir;
 • razmatra pitanja razvoja i problema u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjera za njihovu efikasniju zaštitu. Komisija neće razmatrati pitanja koja su u toku rješavanja na sudovima i druge sporove, osim ako se radi o neprihvatljivom kašnjenju u postupku ili evidentnoj zloupotrebi vlasti i samovolji na koju ukaže ombudsmen;
 • razmatra prijedloge dostavljene od građana, uz obavještavanje podnosioca o ishodu;
 • razmatra peticije u vezi s povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Dom o usvojenim odlukama;
 • razmatra pitanja saradnje s Komisijom za ljudska prava (predviđenom Aneksom 6. Općeg okvirnog sporazuma za mir) i Komisijom za raseljena lica i izbjeglice (predviđenom Aneksom 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir), kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Komisija razmatra i druga pitanja koja se odnose: na pravni sistem; na izborni sistem; na Vijeće ministara BiH; na državne praznike; na grb, zastavu i državnu himnu; na pečate BiH; na državnu administraciju; na provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnih zakona; na ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil, te na druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih komisija.