MENI

Заједничка комисија за европске интеграције

 

Надлежности

Заједничка комисија за европске интеграције разматра питања која се односе на: расправу о општим питањима која су у вези сa европским интеграцијама; праћење извршавања права и обавеза Босне и Херцеговине произашлих из међународних уговора који се односе на Савјет Европе; координисање рада комисија Парламентарне скупштине БиХ у вези с европским интеграцијама и достављање мишљења, препорука и упозорења тим комисијама; анализирање посљедица интеграционе стратегије за Босну и Херцеговину и припремање свеобухватних извјештаја; разматрање планова, програма, извјештаја и информација о процесу стабилизације и придруживања Европској унији (ЕУ); праћење реализације стратегије придруживања, покретање иницијативе за убрзавање реализације стратегије придруживања у оквиру надлежности Парламентарне скупштине БиХ; надзирање усклађивања закона Босне и Херцеговине са acquis communautaire (правном тековином ЕУ) када Комисија стекне услове за то; сарадњу са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно са Дирекцијом за европске интеграције), институцијама ЕУ и других земаља у вези са питањима интеграције; организовање презентације истраживања јавног мишљења о питањима интеграције; прикупљање, похрањивање и систематско презентовање члановима Комисије информација у вези са ЕУ; надзирање коришћења додијељених средстава ЕУ, обављање других послова у вези с европским питањима која не спадају у надлежност осталих радних тијела; одржавање јавног саслушања у вези с питањима европских интеграција ради прикупљања мишљења представника цивилног друштва, невладиних организација, интелектуалаца, као и владиних и невладиних експерата у одређеним областима.

Комисија разматра и друга питања у вези са европским интеграцијама.