MENI

Zajednička komisija za ljudska prava

 

Nadležnosti


Zajednička komisija za ljudska prava* razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantiranih Ustavom BiH i zakonodavstvom BiH; državljanstvo; emigraciju, imigraciju, izbjeglice i azil; provođenje aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH; kretanje i boravak stranaca; ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu; zaštitu ličnih podataka i saradnju s Agencijom za zaštitu ličnih podataka u BiH; prava nacionalnih manjina u BiH; peticije u vezi s povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda; saradnju s Komisijom za ljudska prava i Komisijom za raseljena lica i izbjeglice, kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Također, Zajednička komisija razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava djeteta, posebno poboljšanje statusa djeteta u Bosni i Hercegovini; podsticanje aktivnosti u institucijama BiH na provođenju Konvencije o pravima djeteta, kao i podsticanje i ostvarivanje saradnje s komisijama entitetskih parlamenata na poboljšanju statusa djeteta i provođenje Konvencije o pravima djeteta; razmatranje predloženih zakona i drugih propisa u pogledu prava djeteta i sprečavanje diskriminacije djeteta; razmatranje pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava mladih, posebno poboljšanja prava mladih u BiH; podsticanje aktivnosti u institucijama BiH na usvajanju i provođenju najznačajnijih međunarodnih dokumenata o pitanju mladih; razmatranje prijedloga dokumenata i izvještaja institucija BiH koji se odnose na prava djeteta i na pitanja mladih, te razmatranje priprema za učešće delegacija BiH na međunarodnim skupovima kada se razmatraju pitanja prava djeteta i pitanja mladih.

Konačno, Zajednička komisija vrši analizu izvještaja o provođenju Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; upozorava izabrane zvaničnike Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH na odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH radi njegove dosljedne primjene; razmatra, sa Komisijom za odlučivanje o sukobu interesa, moguće slučajeve kršenja Zakona o sukobu interesa izabranih zvaničnika Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, te priprema, utvrđuje i dostavlja izvještaje Parlamentarnoj skupštini BiH o Kodeksu ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, te provodi postupke utvrđivanja i odlučivanja povodom povrede Kodeksa.

Zajednička komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti ljudskih prava, ostvarivanja prava djeteta, mladih, imigracije, izbjeglica, azila i etike.

Napomena: Ovaj naziv Komisije u upotrebi je nakon stupanja na snagu novih poslovnika Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2014. godine.