MENI

Zajednička komisija za ljudska prava

 

Nadležnosti

Zajednička komisija za ljudska prava* razmatra pitanja koja se odnose na: ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, zagarantiranih Ustavom i zakonodavstvom BiH, od državnih organa, javnih institucija i organizacija koje obavljaju javna ovlaštenja, u slučajevima koje iznese Ombudsmen, građani i entiteti, te o tome obavještava domove; na državljanstvo; imigraciju, izbjeglice i azil; na primjenu aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; na kretanje i boravak stranaca; na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu. Komisija neće razmatrati pitanja koja su u toku rješavanja na sudovima i druge sporove, osim ako se radi o neprihvatljivom kašnjenju u postupku ili evidentnoj zloupotrebi vlasti i samovolji na koju ukaže Institucija ombudsmena BiH.

Komisija također razmatra pitanja koja se odnose na zaštitu ličnih podataka i saradnju s Agencijom za zaštitu ličnih podataka u BiH; prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini; prijedloge koje dostave građani, uz obavještavanje podnosioca o ishodu; peticije u vezi s povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i domove o usvojenim odlukama.

Komisija sarađuje s Komisijom za ljudska prava (predviđenom Aneksom 6.) i Komisijom za raseljena lica i izbjeglice (predviđenom Aneksom 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske; razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava djeteta – posebno poboljšanjem statusa djeteta u Bosni i Hercegovini; podstiče aktivnosti u institucijama BiH na provođenju Konvencije o pravima djeteta i podstiče i ostvaruje saradnju s komisijama entitetskih parlamenata na poboljšanju statusa djeteta i provođenju Konvencije o pravima djeteta; razmatra predložene zakone i druge propise u pogledu prava djeteta i sprečavanja diskriminacije djeteta; razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava mladih - posebno unapređenja prava mladih u Bosni i Hercegovini; podstiče aktivnosti u institucijama BiH na usvajanju i provođenju najznačajnijih međunarodnih dokumenata o pitanju mladih; razmatra prijedloge dokumenata i izvještaja institucija BiH koji se odnose na prava djeteta i na pitanja mladih, te razmatra pripremu za učešće delegacija Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima kada se razmatraju pitanja prava djeteta i pitanja mladih.

Komisija analizira izvještaje o provođenju Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; upozorava izabrane zvaničnike Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH na odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH radi njegove dosljedne primjene; razmatra, sa Komisijom za odlučivanje o sukobu interesa, moguće slučajeve kršenja Zakona o sukobu interesa izabranih zvaničnika Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH; priprema i utvrđuje prijedlog kodeksa ponašanja za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti ljudskih prava, ostvarivanja prava djeteta, mladih, imigracije, izbjeglica, azila i etike.

Napomena: Ovaj naziv Komisije u upotrebi je nakon stupanja na snagu novih poslovnika Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Sjednice