MENI

Kalendar događaja

18.1.2022
12:00

53. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

 1. Usvajanje zapisnikâ 51. i 52. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Dogovor o zakazivanju 26. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2100/21 od 29. 12. 2021;
 4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2020, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-2175/21 od 13. 12. 2021;
 5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 27. 12. 2021;
 6. Razmatranje dopisa Ustavnog suda BiH u vezi sa Zahtjevom Suda BiH za ocjenu kompatibilnosti člana 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) s odredbama člana I/2 i II/4 Ustava Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i sa Zakonom o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”, br. 59/09 i 66/16), broj: 01-01-2-2202/21 od 17. 12. 2021.
 7. Međunarodne aktivnosti;
 8. Tekuća pitanja:
  a) Zahtjev Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske za oslobađanje dizelskog goriva za poljoprivrednu proizvodnju od plaćanja akciza i putarina, broj: 01,02-50-17-2173/21 od 10. 12. 2021,
  b) Obavještenje Dragana Slipca o neopozivoj ostavci na mjesto zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 01,02,05/8-34-7-2231/21 od 27. 12. 2021,
  c) Informacija Ministarstva sigurnosti BiH u vezi s pismom predsjednika GRECO-a povodom Privremenog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije, broj: 01,02,03-50-18-462-1/20 od 30. 12. 2021.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.