MENI

79. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Okolić, Mirko

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 68. sjednici, od 30.12.2009., usvojio je moj prijedlog zaključka, broj: 01-50-15-68/09, odnosno broj: 01-02-4-120/09, od 30.12.2009., koji glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi ugovore o zakupu poslovnih prostora koje koriste institucije BiH koji su na snazi, kao i prethodne ugovore koji su vezani za sadašnje ugovore“. Pitam Kolegij Predstavničkog doma da li su dobili spomenute ugovore, te ako nisu, da moje poslaničko pitanje proslijede Vijeću ministara BiH od kojeg tražim odgovore: 1.Zašto do sada (rok bio 30.01.2010.) nismo dobili odgovor po usvojenom zaključku? 2.Kada će dostaviti spomenute ugovore po usvojenom zaključku?

Odgovor
Džaferović, Šefik

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Početkom ove godine na teritoriji Bosne i Hercegovine, na području općine Bijeljina, postavljena su zvanična obilježja Republike Srbije, zvanični natpis općine Bogatić. Interesira me ko je to uradio i na osnovu čega? Šta su učinili organi BiH da se ti natpisi uklone? Posebno, šta je uradila Granična policija BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i MUPRS-a? Kakve su bile reakcije organa Općine Bijeljina? Zahtijevam da Vijeće ministara ovo stavi na dnevni red svoje sjednice, da nam se u Parlamentarnu skupštinu BiH dostavi informacija i da o tome povedemo raspravu.

Odgovor
Živković, Milorad

1.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH i Vladi Federacije BiH – Vijeće ministara BiH, na 121. sjednici, održanoj 20.5.2010., utvrdilo je odgovor na moje poslaničko pitanje o efektima prenesenih nadležnosti s entiteta na institucije BiH, postavljeno na 64. sjednici, održanoj 24.11.2009. S obzirom na duži vremenski period koji je protekao od postavljanja pitanja do dobijanja odgovora, očekivao sam sveobuhvatniju analitičku informaciju, a dobio sam zbir komentara pojedinačnih institucija. Nisam dobio procjenu efekta prenesenih nadležnosti u smislu koliko su se pokazale opravdanim, funkcionalnim i da li ima više smisla da su one na nivou BiH ili da su na nivou entiteta. S tim u vezi, tražim od Vijeća ministara da mi dostavi jedinstvenu informaciju - a kao model izrade iste i način primjene metodologije izrade predlažem informaciju o efektima prijenosa ustavnih nadležnosti entiteta na institucije BiH koju je izradila Vlada Republike Srpske u aprilu 2009. godine, gdje se na veoma pregledan način definira nadležnost, način prijenosa, trenutni status i da li je prijenos dao željeni efekat, kao i to da li je ta nadležnost u skladu s analizom funkcionalnija na nivou BiH ili entiteta. Istovremeno molim i Vladu Federacije BiH da me informira i dostavi istu informaciju, ukoliko postoji, jer se prijenos nadležnosti tiče oba državotvorna entiteta i nivoa zajedničkih institucija. Od Vijeća ministara BiH tražim da, nakon sačinjenog pregleda svih prenesenih nadležnosti do sada, prema standardima RIA-e, sačini cjelovit izvještaj o efektima prenesenih nadležnosti, odnosno smatram da tehničke pretpostavke za procjenu normativnog, regulatornog i institucionalnog efekta (koristi) koji je uslijedio kao posljedica prijenosa nadležnosti entiteta na nivo BiH, zahtijevaju uvođenje institucionalne analize regulatorne koristi RIA-e (regulatory impact analysis), u okviru postojećih kapaciteta kao metoda sistemskog i dosljednog ispitivanja troškova, koristi i potencijalnih efekata zakona i propisa (prije i nakon donošenja), te pružanje informacija o istim nadležnim organima i javnosti. Podsjećam da su 22 zemlje članice OECD-a, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, uvele RIA-u u svoje zakonodavne sisteme do 2001. godine. U junu 2001. godine Evropska komisija je, također, zvanično prihvatila RIA-u.

Odgovor
Živković, Milorad

1.Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH - U kojoj je fazi dodjela IMPC koda „Poštama Srpske“? Tražim da što hitnije informirate Međunarodni biro Svjetskog poštanskog saveza o organiziranju javnih poštanskih operatera u BiH i njihovim nadležnostima, njihovom načinu predstavljanja, kao i saglasnosti za dodjelu IMPC koda „Poštama Srpske“. Zahtjev za dodjelu koda, smatram, nije ilegalan i nema političku dimenziju, već proizlazi iz Zakona o poštama i drugim važećim aktima iz ove oblasti u BiH.

Džaferović, Šefik

Pitanja upućena Vijeću ministara BiH: 1.U kojoj je fazi uspostava državnih policijskih struktura u BiH, posebno kada su u pitanju Agencija za školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova i Agencija za podršku policijskim strukturama u BiH? Da li su tačne informacije da Agencija za školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova, pored već postojećih prostora u Sarajevu i Banjoj Luci, namjerava graditi vlastite? 2.Šta je učinilo Vijeće ministara BiH kako bi se sudijama i tužiocima u BiH koji rade van svog mjesta prebivališta isplaćivala naknada troškova stanovanja i odvojenog života?

Odgovor
Huskić, Adem

Pitanje upućeno Ministarstvu pravde BiH - Šta namjeravate preduzeti s ciljem osiguranja pravne sigurnosti građana BiH pri njihovom izlasku van granica naše zemlje, kako bi se izbjegla hapšenja za navodne inkriminacije iz ratnog ili čak prijeratnog perioda u drugim zemljama?

Odgovor
Bahtić, Sadik

1.Pitanje upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH - Uvaženi predsjedavajući, želim da mi odgovorite zašto ste tokom Vaše službene posjete Izraelu posjetili Predstavništvo RS-a, a niste Ambasadu Bosne i Hercegovine u Tel Avivu? 2.Pitanje upućeno Ministarstvu pravde BiH, Ministarstvu odbrane BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH - Šta ste preduzeli i šta planirate preduzeti da se Mirsad Salkić iz Bihaća, pripadnik Oružanih snaga BiH, pusti na slobodu nakon što je uhapšen u Srbiji zbog navodnog ratnog zločina koji je počinio u Hrvatskoj? 3.Pitanje upućeno Ministarstvu odbrane BiH - Šta ste preduzeli protiv odgovornih za skandal u Stocu gdje su bh. vojnici, prilikom otkrivanja spomenika poginulim pripadnicima HVO-a, postrojavani uz hrvatsku himnu „Lijepa naša“?

Odgovor
Šain, Vesna

Pitanje upućeno Tužilaštvu BiH - Šta je do sada urađeno na procesuiranju ratnog zločina koji se desio na Vaskrs 25. i 26. aprila 1992. godine kada su regularne snage Hrvatske vojske, "Riječka brigada", "HVO" i "Zelene beretke" u Derventskom naselju Čardak mučki ubili u njihovim domovima 37 lica srpske nacionalnosti, među kojima je bilo i žena i djece?

Odgovor
Halilović, Sefer

Pitanja upućena Centralnoj banci BiH: 1.Koliko iznose plaća, zarada, honorar i druge naknade koje primaju guverner, viceguverner, članovi Upravnog vijeća, glavni interni revizor, službenici, posrednici, korespondenti i ostalo osoblje Centralne banke Bosne i Hercegovine? 2.Koja je nezavisna revizorska kuća u 2009. godini obavila reviziju finansijskog poslovanja Centralne banke BiH i koliko su plaćene usluge revizije?

Odgovor
Nanić, Husein

Pitanje upućeno Vladi Federacije BiH odnosno Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - Vlada Federacije BiH, odnosno resorno ministarstvo, promoviralo je projekt ulaganja u energetski sektor u Federaciji BiH. Između ostalog, planira se izgradnja hidroelektrane na Uncu u Unsko-sanskom kantonu. Postavljam pitanje ministru - Da li je ispoštovana sva potrebna procedura u smislu dobivanja potrebnih dozvola i mišljenja lokalne zajednice općine Bihać i Unsko-sanskog kantona?

Odgovor
Alajbegović, Azra

Pitanje upućeno Rektorskoj konferenciji BiH - Koliko je univerziteta u BiH potpisalo Protokol o međusobnoj saradnji kojim je omogućen angažman nastavnika i saradnika pojedinih fakulteta na fakultetima drugih univerziteta van matičnog, s obzirom na imperativ mobilnosti nastavnika i saradnika koji je inkorporiran u ciljeve Bolonjskog procesa?

Zaimović - Uzunović, Nermina

Pitanja upućena Ministarstvu sigurnosti BiH: 1.Da li je spisak organizacija koje se nazivaju terorističkim proslijeđen UN-u? Ako jeste, ko ga je poslao i uz čiju saglasnost? 2.Zašto se Ministarstvo nije oglasilo u vezi s NVO "Žene ženama", kada se činjenice u vezi s ovom organizacijom mogu lako provjeriti?

Odgovor
Dolić, Rifat

1.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Kada je Vijeće ministara BiH razmatralo posljednju informaciju o stanju zaštite od požara u BiH, kakvo je stanje u ovoj oblasti s obzirom na dolazak ljetne sezone i pojačane opasnosti od požara i jesu li i kakve se preventivne mjere zaštite od požara preduzimaju? 2.Pitanje upućeno ministru civilnih poslova BiH – Kako BiH izvršava obaveze u provođenju dijela reformi u visokom obrazovanju koje se odnose na Bolonjski proces i kakva je ocjena spremnosti visokoškolskih ustanova u BiH za najavljeno certificiranje u 2011. i 2012. godini? 3.Kolegiju Predstavničkog doma - Molim rukovodstvo Doma da pošalje urgenciju Ministarstvu civilnih poslova BiH da mi dostave odgovor na pitanje upućeno na 70. sjednici Doma, a koje glasi: „Ko je poimenično u posljednje dvije godine, zaključno s 20. januarom 2010. godine, na Univerzitetu u Bihaću dobio izbor u zvanja docent, vanredni profesor, profesor i emeritus? Koliko dugo su prije toga izbornici nosili prethodno zvanje i koje godine i gdje su odbranili doktorsku disertaciju?“

Odgovor
Jovičić, Slavko

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH – Da li je objavljen i realiziran tender za kupovinu poslovnog prostora za smještaj Javnog preduzeća „Službeni list BiH“? Ako jeste, tražim detaljnu informaciju o provedenoj proceduri, cijeni kvadrata i da li se radi o zakupu ili o kupovini trajnog prostora.

Odgovor
Bećirović, Denis

- Pitanja upućena Vijeću ministara BiH: 1.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem harmonizacije propisa kojima se regulira sloboda kretanja roba, usluga i kapitala? 2.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem uspostave zakona i institucionalnog okvira za slobodnu konkurenciju i zaštitu potrošača? 3.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem uklanjanja administrativnih prepreka za domaća i strana ulaganja i smanjenje troškova osnivanja kompanija? 4.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem pojednostavljenja poreskog sistema? 5.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem provođenja reformi i efikasnije borbe protiv korupcije? 6.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem jačanja konkurentnosti ekonomije? 7.Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem unapređenja imidža zemlje u svijetu? 8.Da li je Vijeće ministara BiH sankcioniralo bilo koje odgovorno lice na državnom nivou zbog neuspjeha aktuelne vlasti da osigura liberalizaciju viznog režima za građane BiH? - Pitanja upućena ministru finansija i trezora BiH: 1.Koliki je trenutni inozemni dug Bosne i Hercegovine? 2.Koliko je Bosna i Hercegovina bila zadužena: a) do 1995. dodine, b) od 1995. do 2006. godine i c) od 2006. do 2010. godine? - Pitanje upućeno ministru civilnih poslova BiH - Šta ste konkretno učinili u periodu od januara 2007. do juna 2010. s ciljem efikasnije zaštite povjerilaca i kreiranja uslova za veću dostupnost bankarskih kredita?

Odgovor