MENI

80. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Alajbegović, Azra

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Koje su konkretne mjere preduzimane, planirane i projektovane po pitanju institucionalne podrške ženskom preduzetništvu BiH?

Jovičić, Slavko

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Prije godinu i po ili godinu tražio sam od Ministarstva pravde, i dobio podršku Predstavničkog doma, da se izmijene 2-3 člana Krivičnog zakona gdje sam tražio da se za najteže oblike i najveće pošasti uključujući terorizam, dilanje droge, silovanje djece od 7 do 9 godina, zatim trgovina bijelim robljem i oružjem, predvide maksimalne kazne, propisane našim zakonodavstvom. Postavljam pitanje – Šta se čekalo da se u zakonodavstvo i Krivični zakon ugrade svega tri, četiri člana i maksimalne kazne? Ja ne tražim da se one izriču, ali moraju biti predviđene u zakonodavstvu. Čega se mi plašimo? Koga se mi bojimo? Kakva ljudska prava za mafiju i lopove? Treba štiti ljudska prava čestitog naroda i građanina ove zemlje.

Odgovor
Raguž, Martin

- Pitanja upućena Vijeću ministara BiH: 1.Šta je i da li je išta preduzelo Vijeće ministara BiH na rasvjetljavanju okolnosti u vezi s terorističkim napadom na Policijsku upravu i stanicu u Bugojnu? 2.Zašto nije održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH koja bi poslala jasnu poruku da će država preduzeti sve zakonom predviđene mjere, a ukoliko treba mijenjati i donositi nove zakone koji bi Bosni i Hercegovini omogućili instrumente za osiguranje sigurnosti građana i imovine, odnosno punu zaštitu građana, institucija i pravnog poretka? 3.Da li je tačno da je nadležna Obavještajno-sigurnosna agencija BiH već ranije dostavila nadležnim policijskim strukturama i tijelima informaciju o potencijalnim terorističkim i drugim sigurnosnim prijetnjama i potencijalnim učesnicima, te zašto nije bilo odgovarajućeg odgovora?

Odgovor
Huskić, Adem

1.Pitanje upućeno Vladi Federacije BiH i Vladi Srednjobosnaskog kantona - Ko je osnivač Centra za medicinsku rehabilitaciju "Reumal" u Fojnici? Za koju djelatnost je Centar registriran? Ko i kada je imenovao Upravni odbor i menadžment ove institucije? 2.Pitanje upućeno Vladi Federacije BiH – Koje se aktivnosti trenutno vode na popravci obrušenog dijela vodopada u Jajcu, s obzirom na činjenicu da su moguća daljnja oštećenja s težim posljedicama?

Zaimović - Uzunović, Nermina

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH – U kojoj fazi izrade je Zakon o zaštiti okoliša BiH? Zašto taj zakon nije napravljen i zašto nije došao u proceduru kada je to već odavno trebalo da bude?

Nanić, Husein

1.Pitanje za Vijeće ministara BiH - Na osnovu kojeg propisa i koji organ je stavio van snage Zakon o Matici iseljenika BiH? 2.Pitanje za Ministarstvo pravde BiH - Da li ima namjeru i da li postoje inicijative za izmjene ZKP-a kojim bi se omogućilo pravo suđenja u odsustvu kao što je to i u susjednim državama i s obzirom da je Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu, kao najvažnija evropska sudska institucija za 47 država članica Vijeća Evrope, primjenjujući evropsku konvenciju donio je i presude koje se odnose na suđenje u odsustvu, koja su time utemeljena i na presudama ovog suda, iz čega proizlazi da su postojeća četiri ZKP-a u dejtonskoj BiH protivni evropskoj konvenciji, a time i Dejtonskom ustavu BiH, stoga što je evropska konvencija sastavni dio Dejtonskog ustava BiH. Da li postoje inicijative i da li će pokrenuti proceduru izmjene ovog zakona u pravcu koji sam ovdje iznio.

Odgovor
Novaković, Momčilo

Pitanje upućeno direktorici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH – Zašto domaći proizvođači lijekova čekaju duže od 90 dana na evaluaciju u kontrolnom laboratoriju Agencije?

Odgovor
Matić, Slavko

Pitanje upućeno Ministarstvu vanjskih poslova BiH – Koliko se sredstava godišnje izdvaja na ime zakupa objekata za potrebe naših ambasada i konzularnih predstavništava? Koliko je objekata BiH do sada kupila za ove potrebe, a koliko je dobila kroz proces sukcesije imovine bivše države?

Odgovor
Matić, Slavko

Pitanja upućena Vijeću ministara BiH 1.Zbog teške ekonomske krize i sve većeg siromaštva i zaduženosti države i građana tražim da nas informirate o prilivu PDV-a od 1.1. do 30.6.2010., o potrošnji i realizaciji budžetskih sredstava u svim institucijama Vijeća ministara BiH, agencijama, ministarstvima, s posebnim osvrtom na obavještajne i sigurnosne agencije? 2.I da li Vijeće ministara BiH planira bilo kakve štednje do kraja kalendarske godine?