MENI

03. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić postavila je pitanje Vijeću ministara BiH: Zakon o javnim nabavkama BiH (‘’Sl.glasnik BiH’’, br.49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) stupio je na snagu 10.11.2004., nakon čega su prestali važiti propisi na nivou BiH i entiteta koji su bili na snazi do usvajanja pomenutog zakona. Agencija za javne nabavke a ni Ured za žalbe ni do danas nisu profunkcionirali u punom kapacitetu. Molim Vijeće ministara BiH da mi odgovori šta će preduzeti na jačanju ovih institucija u smislu donošenja potrebnih propisa za implementaciju Zakona.

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je pitanje Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH i Kolegiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH: “Da li i šta namjerava preduzeti Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i Kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, u postupku izvršenja Odluke Ustavnog suda BiH, br. 953/05, od 8. jula 2006., a koja je dostavljena navedenim insitucijama BiH, da bi se osiguralo pravo na efikasan pravni lijek protiv onih odluka Visokog predstavnika, kojima se krivično kažnjavaju građani BiH, i kojima se građanima BiH oduzimaju, sunspendiraju i ograničavaju prava iz Ustava BiH”? Obrazloženje: Odluka Ustavnog suda BiH o apelacijama Milorada Bilbije i dr. Dragana Kalinića, broj 953/05, koja je donesena još 8. jula 2006. godine, a čije je pismeno objavljeno tek sredinom februara 2007. godine, ima veoma načelan i opći značaj, s obzirom na to da je visoki predstavnik u proteklim godinama svojim odlukama, a bez javnog sudskog postupka, izrekao krivične sankcije, tj. krivično kaznio oko 200 građana BiH, i oduzeo im, ograničio i na neodređeno vrijeme suspendirao određena građanska, politička, socijalna i ekonomska ustavna prava, i time im nanio nenadoknadivu moralnu i materijalnu štetu. Pošto je Ustavni sud obavezao najviše ustavne organe BiH, pa tako i Parlamentarnu skupštinu BiH, da apelantima Miloradu Bilbiji i dr. Draganu Kaliniću osiguraju efikasan pravni lijek protiv odluka Visokog predstavnika, i pošto se pred Ustavnim sudom nalazi veliki broj apelacija preostalih građana, koji su krivično kažnjeni odlukama Visokog predstavnika, a kojim su trenutno potpuno pravno i građanski bespomoćni i obespravljeni, postavljam ovo pitanje navedenim institucijama da mi usmeno odgovore.