MENI

47. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

24.6.2010 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, (drugo čitanje), predlagači: delegati Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić;
 6. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (drugo čitanje), akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, broj: 01–37–310/10, od 15.2.2010.;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 9. Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prvo čitanje), predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 10. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2009. godini;
 11. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 12. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini; 
 13. Izvještaj o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za 2009. godinu, sa Izjašnjenjem o određenim pitanjima; 
 14. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u BiH za 2009. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u BiH za 2010. godinu; 
 15. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2009. godini; 
 16. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 17. Imenovanje pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom, čiji je potpisnik BiH, ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (prijedlog liste kandidata Privremene zajedničke komisije oba doma, 30.3.2010.);
 18. Imenovanje vršioca dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 19. Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenim delegacijama koje, u ime Bosne i Hercegovine, učestvuju na međunarodnim skupovima – predlagač delegat Slobodan Šaraba;
 20. Prijedlog za imenovanje članova iz Doma naroda u Interresornu radnu grupu koja bi radila na izmjeni (akt Ministarstva pravde BiH)
  -  Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH
  -  Zakon o Vijeću ministara BiH
  -  Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
  -  Zakona o reviziji institucija BiH
  -  Zakona o upravi
  -  Zakon o javnim nabavkama BiH
 21. Davanje saglasnosti za otkazivanje Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine, usvojene u Londonu 6. 5. 1969.
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Ministarstva odbrane BiH i Generalštaba Republike Turske i Logističkog provedbenog protokola između Ministarstva odbrane BiH i Generalštaba Republike Turske;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne” d.d. Mostar (EPHZHB) za projekat Dopunske mjere za Vjetroelektranu Mesihovina;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima – Strasbourg, 5.11.1992.;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti unutrašnje sigurnosti;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat gasifikacije Srednjebosanskog kantona;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Projekat za otpadne vode u Sarajevu;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i  projektu KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar za projekat Vjetroelektrana Mesihovina. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.