MENI

84. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

3.6.2022 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 83. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Obavještenja Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH o postupanju po predstavci (broj: 05/7-39-1-115-70/22 od 2. 2. 2022), akt broj: 05/6-50-15-27-76-6/22 od 16. 5. 2022;
  3. Razmatranje informacije sa sastanka Koordinacionog odbora za nacionalne manjine u organizaciji Vijeća Evrope i EU u sklopu Programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“;
  4. Tekuća pitanja.