MENI

77. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

15.6.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 76. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje prijedloga Izvještaja o najavljenoj posjeti Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-850/22 od 30.5.2022.;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za juli 2022. godine

ODRŽANE SJEDNICE