MENI

05. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

30.7.2007. 14:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 3. сједнице Заједничке комисије и Забиљешке с 4. сједнице Заједничке комисије од 4.7.2007.;
 2. Разматрање извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2007. године;
 3. Разматрање Захтјева бившег посланика др Сеада Авдића, број: 03-34-1-62/07, од 07.02.2007. године – Одговор надлежног завода за пензијско и инвалидско осигурање;
 4. Разматрање Захтјева бившег посланика Влатке Комшић за престанак права на накнаду плате;
 5. Разматрање Захтјева посланика Адема Хускића за коришћење права на одвојени живот и смјештај;
 6. Разматрање Захтјева посланика Садика Ахметовића за коришћење права на одвојени живот и смјештај;
 7. Разматрање Захтјева посланика Винка Зорића за исплату новчане помоћи због болести;
 8. Доношење Одлуке о престанку права на накнаду плате за привремено обављање послова секретара Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине руководећем државном службенику Милану Зјајићу;
 9. Разматрање Предлога одлуке о измјенама и допунама Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (пречишћени текст), број: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06, од 21.06.2006. године, предлагач: Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ;
 10. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама запослених у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ (пречишћени текст), број: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06, од 21.6.2006. године, предлагач: Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ;
 11. Разматрање предлога секретара Заједничке службе за допуну члана 24. Правилника о начину и условима коришћења интерних и екстерних услуга-репрезентације, ПТТ услуга, службених путовања, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-17-11а-3/07 од 25.05.2007. године;
 12. Разматрање Извјештаја о расписаним јавним огласима за пријем државних службеника у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине - реализација закључка са 3. сједнице Заједничке комисије;
 13. Разматрање Захтјева секретара Заједничке службе у вези са службеним путовањима у земљи и иностранству;
 14. Разматрање информације о расподјели простора у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 15. Разматрање информације секретара Заједничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 03-16-3-899/07 од 04.07.2007;
 16. Rазматрање Извјештаја о исплаћеним накнадама за све запослене у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине за период од 1.1. до 31.5.2007. године.