MENI

13. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

14.5.2008 12:00 sala 1/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i Zapisnika zajedničke sjednice s Komisijom za vanjske poslove Predstavničkog doma, održane 22.4.2008.;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2007. godinu;
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2007.;
 5. Razmatranje Programa mjera Vijeća ministara BiH za primjenu CEFTA Sporazuma;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u pitanjima okoliša – Aarhus, Danska, 25. juni 1998.;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke kojim se reguliraju aktivnosti Evropske investicione banke u Bosni i Hercegovini;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Bank Austria Creditanstalt AG – Projekat rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sistema u općini Posušje;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu – Reorganizacija projekta obnove elektroenergetskog sistema  - između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o amandmanu - kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu od 2. novembra 2000., amandmanima od 5. decembra 2001. i 23. februara 2004. – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata, zaključenog 24. marta 1971., izmijenjenog 28. septembra 1979.;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, Strazbur, 25. januar 1974.;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa (UNESCO), Pariz, 17. oktobar 2003.;
 16. Razmatranje  informativnog dokumenta  Vijeća Evrope - Bosna i Hercegovina:
  Izvršavanje obaveza i provođenje postprijemnog programa saradnje;
 17. Razmatranje izvještaja s putovanja:
  a)      Izvještaj o bilateralnoj posjeti delegacije Parlamentarne skupštine BiH Nacionalnoj skupštini Republike Kube, od 22. do 26.3.2008.;
  b)      Izvještaj o učešću na Crans Montana Forumu u Bahreinu, od 7. do 11.4.2008.;
 18. Tekuća pitanja
  - Razmatranje informacije Ministarstva vanjskih poslova BiH o proceduri zaključivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (prije i nakon potpisivanja, odnosno stupanja Sporazuma na snagu).