MENI

22. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

9.2.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godini;
  3. Razmatranje Izvještaja Vijeća ministara BiH o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti;
  4. Zahtjev Ad hoc komisije za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Doma naroda za dostavljanje mišljenja o odredbama Poslovnika Doma naroda koje se odnose na stalne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (čl. 25.-28.);
  5. Razmatranje zahtjeva Komisije za vanjske poslove  Predstavničkog doma PSBiH u vezi s davanjem prijedloga člana Koordinacionog tima za izbor BiH za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a za 2010. godinu;
  6. Tekuća pitanja
    - Zabilješka sa sastanka Komisije za za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH s novoimenovanim šefovima diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, 28.1.2009.