MENI

63. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.11.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 62. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Zahtjev poslanika Milorada Živkovića, Nike Lozančića i Beriza Belkića za razmatranje Prijedloga izmjena Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika,
 4. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 86/09, od 25. 9. 2009. (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 84/09, od 25. 9. 2009. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-5-82/09, od 14.9.2009. (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-80/09, od 14.9.2009., sa Izvještajem Ustavnopravne komisije,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH,   predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 87/09, od 25. 9. 2009. (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o finansiranju političkih stranaka, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 - 85/09, od 25. 9. 2009.  (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o duhanu BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 2 - 89/09, od 30.9.2009. (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nestalim licima, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, zakon broj 01, 02 – 02 – 3 - 77/09, od 8. 9. 2009. (prvo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 5 - 93/09, od 13. 10. 2009., s Mišljenjem Ustavnopravne komisije,
 13. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 5 - 91/09, od 13. 10. 2009. (prvo čitanje),
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reviziji institucija BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 - 95/09, od 13. 10. 2009., s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet,
 15. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnavama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 94/09, od 13. 10. 2009. (prvo čitanje),
 16. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 5 - 92/09, od 13. 10. 2009. (prvo čitanje),
 17. Prijedlog zakona o učeničkom i studentskom standardu u BiH, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01, 02 –7 – 96 /09, od 14. 10. 2009. (prvo čitanje),
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: poslanik Bajazit Jašarević, zakon broj: 01- 02 – 4 - 83/09, od 16. 9. 2009. (zakon u prvom čitanju),
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagač: Klub poslanika SDP-a BiH, zakon broj: 01-02-5-81/09, od 14.9.2009. (zakon u prvom čitanju),
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Komisije za finasnije i budžet o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač: Klub poslanika SNSD-a, zakon broj 01 – 02 – 4 - 35/09, od 10.4.2009.,
 21. Izvještaj Posebne istražne komisije o nabavci automobila koje je Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH kupio u periodu od 15. 4. 2008. do 15.4.2009.,
 22. Prijedlog Poslovnika o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u BiH (akt Nezavisnog odbora broj: 01,02-34-6-1124/09, od 28. 9. 2009.)
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika Mirka Okolića sa 62. sjednice Doma, održane 14. 10. 2009.,  – „da Vijeće ministara BiH kvartalno ažurira usvojene mjere za ublažavanje negativnih efekata globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dok za  mjerama ima potrebe i o tome izvještava Predstavnički dom PSBiH“,
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o ostavci poslanika Rifata Dolića na mjesto člana Posebne istražne komisije,
 25. Izvještaj sa sastanka političkih direktora država članica Jadranske povelje održanog 20. 9. 2009., sa Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost broj: 01,02-05-438/09 od 27. 10. 2009.,
 26. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju radi usaglašavanja identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH,
 27. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju radi usaglašavanja identičnog teksta Zakona o slobodnim zonama u BiH,
 28. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju radi usaglašavanja identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH,
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu „Jadranskog prekograničnog programa saradnje u okviru IPA-e“, (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.