MENI

9. sjednica Neovisnog odbora

18.8.2015. 12:00

Dnevni red:


  1. Razmatranje Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2014. godinu;
  2. Verifikacija Akta Neovisnog odbora broj: 05/1-50-13-29-9-2,2h/15 od 04.08.2015. godine upućenog Vijeću ministara BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH;
  3. Razmatranje pritužbe i inicijative za pokretanje stegovnog postupka broj: 01-34-3-4957/15 od 31.07.2015. godine, dostavljene od starane Ministra sigurnosti BiH, a
    zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini 04.08.2015.godine broj: 05/1-04-1094/15;
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za provođenje procedure odabira kandidata na poziciju ravnatelja Državne agencije za istrage i zaštitu;
  5. Tekuća pitanja.