MENI

32. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

31.5.2013 12:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Konačno usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Sarajevo;
  3. Konačno usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Sarajevo;
  4. Utvrđivanje radnog naloga o posjeti KPZ Istočno Sarajevo „Kula“
  5. Tekuća pitanja
    a) Informacija o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2012. godinu na Zajedničkoj komisiji za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH;

ODRŽANE SJEDNICE