MENI

36. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

19.12.2013 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Izvještaja o posjeti Pritvorskoj jednici Suda BiH;
 3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-a Mostar;
 4. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-a Trebinje;
 5. Predstavka zatvorenika KPZ- a Zenica koju je Nezevisna komisija zaprimila 07.11.2013.godine broj: 05/6-50-17-208/13;
 6. Predstavka zatvorenika Pritvorske jedinice Suda BiH broj: 11-15-1-190-1/13 od 14.11.2013. a koju je Nezavisna komisija zaprimila 15.11.2013.godine broj: 05/6-50-17-208/13;
 7. Tekuća pitanja
  а) Dopis Ministarstva pravde BiH broj 06-15-5-10949/13 od 15.11.2013. godine a vezano za Popis osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;
  b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za januar 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE