MENI

4. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

27.4.2016 15:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje pristiglih izvještaja Kazneno-popravnih zavoda o realiziranim preporukama;
  3. Korištenje povjerljivih podataka dobivenih od Ministarstva pravde BiH;
  4. Tekuća pitanja
    a) Informacija o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2015. godinu;
    b) Informacija o usvajanju Prijedloga Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH (Nacionalni preventivni mehanizam);
    c) Utvrđivanje Plana aktivnosti za maj 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE