MENI

22. sjednicа Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.12.2016 12:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Plan rada Vijeća za 2017. godinu;
  3. Razmatranje nepoštivanja Odluke o finansiranju vijeća i finansijski plan Vijeća za 2017.
  4. Inicijativom za donošenje Prijedloga zakona o Vijeću nacionalnih manjina u BiH;
  5. Informacija o aktivnostima vezanim za Razmatranje Inicijative za izmjenu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH;
  6. Analiza prijave projekata na javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
  7. Razno:
    -  Status putovanja u Češku