MENI

30. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

27.10.2017 11:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 29 sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Informacije o  Četvrtom izvještaju Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugima mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope;
  3. Razmatranje odgovora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine broj: 05/7-50-13-370-25/17;
  4. Razno:
    - Priprema  plana  aktivnosti  Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018 godinu
    - Proceduralne poteškoće vezane za prijavu na Javni pozivza podršku udruženjima nacionalnih manjina.