MENI

70. sjednica Nezavisnog odbora

26.5.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 69. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2019. godinu i Prijedloga Programa rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2020. godinu, broj: 20-06/1-04-5-288-2/20 od 3.2.2020. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 4.2.2020.godine, broj: 05/1-50-18-311/20, i razgovor sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Razmatranje Predstavke broj: 05/1-50-17-932/20 od 12.5.2020. godine;
  4. Tekuća pitanja