MENI

59. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

27.5.2020 15:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Verifikacija imenovanja člana Vijeća nacionalnih manjina BiH u članstvo Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za uključivanje/inkluziju Roma u BiH 2021-2025;
  3. Razmatranje prijedloga o izmjeni Poslovnika Vijeća nacionalnih manjina BIH; predlagač zaključka Velibor Kuvač;
  4. Zahtjev za dostavljanje Informacija o pruženoj pomoći nacionalnim manjinama s posebnim fokusom na romsku nacionalnu manjinu u vrijeme Pandemije izazvanom korona virusom KOVID 19;
  5. Odgovor Inspektorata Općine Centar Sarajevo na dopis broj: 05/7-39-1-155-54/19 od 13.12.2019.;
  6. Tekuća pitanja: