MENI

54. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

8.7.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Odgovor na predstavke broj: 05/6-50-17-1029/20 od 28.5.2020. godine, broj: 05/6-50-17-1143/20 od 10.6.2020. godine i broj: 05/6-50-17-1029-2/20 od 15.6.2020.godine;
  3. Molba Ministarstva pravde BiH, broj: 07-15-1-4530/20 od 23.6.2020. godine a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 26.6.2020. godine, broj: 05/6-50-18-1264/20;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za august 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE