MENI

61. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

27.7.2020 15:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija Centralne izborne komisije BiH o prijavama pripadnika nacionalnih manjina za općinska/gradska vijeća za Lokalne izbore 2020. godine;
  3. Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o Preporukama Vijeća Evrope o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavna sredstva;
  4. Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o aktivnostima na izradi Akcionog plana za Rome 2021 - 2025. godina;
  5. Tekuća pitanja.