MENI

64. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

28.10.2020 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Izvještaja o napretku za Bosnu i Hercegovinu – poštivanje i zaštita manjina i kulturnih prava;
  3. Preporuka CM/Rec(2020) 2 Komiteta ministara državama članicama o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavni materijal;
  4. Tekuća pitanja:
    a) Upit člana Vijeća nacionalnih manjina BiH Tihomira Knežičeka, akt broj: 05/7-50-18-1978/20 od 9. 10. 2020.