MENI

58. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

11.11.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Dopis Kazneno-popravnog Zavoda Tuzla, broj: 01-04-09-4563-2/20 od 27.10.2020., a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 4.11.2020. broj: 05/6-50-17-1287/20;
  3. Odgovor na predstavke broj: 05/6-50-17-1576/20 od 29. 7. 2020. i broj: 05/6-50-17-1689/20 od 24. 8. 2020., te informacija o postupanju po predstavkama;
  4. Tekuća pitanja
    a) Informacija o popunjenosti kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
    b) Plan aktivnosti za decembar 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE