MENI

31. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

15.7.2004 15:00

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice, održane 29.06.2004. godine i Zapisnika sa 14. sjednice održane 01.10.2003. godine,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Izbornog zakona BiH, predlagač poslanik Muhamed Moranjkić,
 3. Prijedlog zakona o hrani, predlagač Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti, predlagač Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda, predlagač Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o pomilovanju, predlagač Vijeće ministara BiH,
 8. Prijedlog zakona o flaširanim vodama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 9. Prijedlog zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 10. Prijedlog zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 11. Prijedlog zakona o mineralnim gnojivima, predlagač Vijeće ministara BiH,
 12. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
 13. Razmatranje zahtjeva za autentična tumačenja, u smislu člana 1. stav 4. Zaključka o autentičnom tumačenju zakona, drugih propisa i općih akata (Izvještaj o ocijeni jasnoće norme na koju se tumačenje odnosi):
  a)      Tuzlanski kanton – Općina Tuzla za tumačenje člana 3. stav 1. tačka d) Zakona o finansiranju političkih stranaka;
  b)      SDP BiH Općinska organizacija Vogošća za tumačenje člana 10. Zakona o finansiranju političkih stranaka;
  c)      Izborna komisija BiH za tumačenje člana 5. Zakona o finansiranju političkih stranaka;
  d)     Slobodne zone d.o.o. Visoko za tumačenje člana 29. Zakona o slobodnim zonama;
  e)      DOO ''Ilić-Komerc'' Stanari Doboj za tumačenje Zakona o carinskoj tarifi BiH - spornog tarifnog broja 1211900010 i 0902400000;
  f)       BOOS-Bosanska stranka za tumačenje Izbornog zakona BiH sa urgencijom
  g)      Javno novinsko izdavačko preduzeće Prosvjetni pregled Beograd-Dopisništvo za Republiku Srpsku i Banja Luku za tumačenje odredbi člana 51. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH;
  h)      Komisija za razmatranje osoba naturalizovanih poslije stupanja na snagu Ustava BiH do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH za tumačenje Zakona o državljanstvu BiH;
  i)        Advokat Irena Mojović Banja Luka za tumačenje člana 21. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH.
 14. Ostala pitanja.