MENI

36. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

16.12.2004 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice održane 11.10.2004. godine,
 2. Prijedlog amandmana na Ustav BiH, nastavljanje procedure (urgencija predlača poslanika Elmira Jahića i Mirsada Ćemana),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH, predlagač Predsjedništvo BiH,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o poštama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o akcizama u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, predlagač Vijeće ministara BiH,
 8. Prijedlog zakona o zaštiti tajnih podataka, sigurnosnoj provjeri i dozvoli za pristup tajnim podacima BiH, predlagač poslanik Selim Bešlagić,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, predlagači poslanici Martin Raguž i drugi,
 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, Administrativna komisija Predstavničkog doma PS BiH,
 11. Prijedlog Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine,
 12. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 2005. godini, predlagač poslanik Milorad Živković,
 13. Razmatranje zahtjeva za autentična tumačenja, u smislu člana 1. stav 4. Zaključka o autentičnom tumačenju zakona, drugih propisa i općih akata (Izvještaj o ocijeni jasnoće norme na koju se tumačenje odnosi):
  a) Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, član 28. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04);
  b) Privredna komora Republike Srpske, član 3. Zakona o spoljnotrgovinskoj komori BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 30/01)
  c) Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH Poglavlje VI (članovi od 54. do 57.) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04)
  d) Predstavnički dom PS BiH, član 1.10 stav 1. tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH” broj broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04)
 14. Utvrđivanje prijedloga autentičnih tumačenja:
  a) člana 51. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini
  b) člana 13.11 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
 15. Ostala pitanja.